Samorządy otrzymają w przyszłym roku pieniądze z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy (PUP).

Tak wynika z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej w 2023 r., czyli ustawy okołobudżetowej. W jej ramach nowelizowane są m.in. przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.), dzięki czemu, tak jak to było w poprzednich latach, do powiatów będą mogły trafić środki FP, nie tylko na aktywizację osób bezrobotnych, ale też na częściowe pokrycie kosztów pensji kadry PUP.
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dofinansowaniu będą podlegać koszty wynagrodzeń zasadniczych oraz odprowadzonych od nich składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Na ten cel przeznaczona będzie kwota odpowiadająca 14 proc. kwoty środków ustalonych dla województw, na podstawie umów, o których mowa jest w art. 109 ust. 7 ustawy. Chodzi o umowy zawierane przez zarząd województwa z ministrem funduszy i polityki regionalnej w sprawie pieniędzy na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie będzie to 158,4 mln zł, a więc trochę więcej, niż wynosi dofinansowanie przewidziane w tym roku – 141,7 mln zł. Projekt zakłada, że pieniądze te będą dzielone między powiaty i przekazywane w wysokości proporcjonalnej do udziału PUP w wydatkach ogółem w skali kraju poniesionych w 2021 r. z FP na programy na rzecz promocji zatrudnienia.
Ponadto w projekcie uwzględniona została też druga zmiana przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, które dotyczą Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Z tej specjalnie wydzielonej puli środków FP finansowane są szkolenia dla pracowników chcących zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Teraz na KFS rezerwowana jest kwota stanowiąca 2 proc. przychodów FP z tytułu obowiązkowej składki w roku przed rokiem poprzedzającym rok, dla którego sporządzany jest plan finansowy tego funduszu (w przypadku tego roku był to 2020 r.). Natomiast w 2023 r. będzie to 4 proc. przychodów ze składki w 2021 r. Dzięki temu będzie więcej pieniędzy na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, bo w tym roku jest to 224 mln zł, a w 2023 r. – 277,5 mln zł. ©℗
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy