Kontrola prawidłowości tych uchwał to jedna z kompetencji w ramach działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych. Przypomnijmy, że działalność nadzorcza RIO jest istotną kompetencją władczą tych podmiotów publicznych. Jak wskazano w art. 11 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1668), w zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa RIO obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy JST w sprawach: