Uchwała została podjęta na podstawie przepisu art. 25 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.; dalej: u.s.g.), zgodnie z którym na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Radni wskazali, że podjęta przez nich uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2022 r.
– Jak podkreśla się w orzecznictwie sądów administracyjnych, uchwała podjęta na podstawie przepisu art. 25 ust. 4 u.s.g. jest aktem prawa miejscowego. Przedmiotowa uchwała zawiera normy abstrakcyjne, ponieważ diety wypłacane są cyklicznie, powtarzalnie, nie dotyczą więc konkretnego zdarzenia, zamkniętego w określonych ramach czasowych – tłumaczy Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski w podjętym rozstrzygnięciu.