Niejasne zasady finansowania planowanych działań oraz konieczność dostosowania ich do wielkości gmin – to główne uwagi Związku Powiatów Polskich (ZPP) do Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, który przygotowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Zakłada on stworzenie systemu edukacji i szkoleń, dzięki którym obywatele będą mogli rozwijać umiejętności pozwalające im korzystać z nowych technologii stosownie do własnych potrzeb i oczekiwań oraz zmieniających się uwarunkowań. Pod tym względem Polska wypada słabo – kompetencje cyfrowe mieszkańców naszego kraju lokują się poniżej średniej unijnej, w DESI 2021 (The Digital Economy and Society Index – indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) Polska zajęła 24. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.
Tymczasem obecnie korzystanie z urządzeń, aplikacji i technologii cyfrowych przestało być kwestią wyboru i stało się niezbędnym warunkiem funkcjonowania w cyfryzującym się społeczeństwie i gospodarce – wskazuje KPRM. W realizacji programu mają uczestniczyć liczni interesariusze sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, firmy, NGO).
O szczegóły rządowego programu dopytują samorządowcy z ZPP. – W opisie działania wskazano, że zostanie wyłonionych i przeszkolonych 2477 lokalnych liderów kompetencji cyfrowych (niemal w każdej gminie). Tymczasem największa pod względem powierzchni gmina w Polsce to Pisz – 633,69 km kw., a najmniejsza Górowo Iławeckie – 3,32 km kw. Pod względem liczby mieszkańców największą gminą jest Warszawa (1,7 mln ludności), na drugim biegunie jest np. Krynica Morska (1,3 tys. mieszkańców). Należy więc dopuścić, aby w niektórych przypadkach koordynatorzy działali na obszarze więcej niż jednej gminy, a w większych miejscowościach – by było ich kilku lub kilkunastu – przekonuje ZPP.
Związek zastanawia się też, jak będzie finansowane działanie „Cyfrowy latarnik”. Jego celem jest przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji koordynatorów wspierających innych nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych uczniów.
– Czy jednostki samorządu terytorialnego będą współfinansować zadanie? Jak będzie wyglądało dotowanie funkcjonowania nauczycieli koordynatorów po zakończeniu działań projektowych? W projekcie jako źródło finansowania zadania wskazano Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 2021–2027 oraz budżet państwa. Tymczasem budżet państwa nie pokrywa w całości kosztów wynikających z zatrudniania nauczycieli – zauważa ZPP.
Podobne uwagi dotyczą planowanego działania, którego celem jest stworzenie mechanizmu umożliwiającego trwałe podnoszenie kompetencji cyfrowych obywateli.
– Czy koszt pracy edukatorów w klubach rozwoju cyfrowego nie będzie finansowany? Jak będzie wyglądał model ich finansowania po zakończeniu realizacji projektu? Nie wskazano w nim kosztu pracy edukatorów. Jeżeli zadanie będzie realizowane m.in. przez jednostki organizacyjne gmin, rodzi się pytanie, jaki zostanie przyjęty model finansowania zadania po zakończeniu działań projektowych – dopytuje ZPP.