Zakłada on stworzenie systemu edukacji i szkoleń, dzięki którym obywatele będą mogli rozwijać umiejętności pozwalające im korzystać z nowych technologii stosownie do własnych potrzeb i oczekiwań oraz zmieniających się uwarunkowań. Pod tym względem Polska wypada słabo – kompetencje cyfrowe mieszkańców naszego kraju lokują się poniżej średniej unijnej, w DESI 2021 (The Digital Economy and Society Index – indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) Polska zajęła 24. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.
Tymczasem obecnie korzystanie z urządzeń, aplikacji i technologii cyfrowych przestało być kwestią wyboru i stało się niezbędnym warunkiem funkcjonowania w cyfryzującym się społeczeństwie i gospodarce – wskazuje KPRM. W realizacji programu mają uczestniczyć liczni interesariusze sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, firmy, NGO).