Tak przewiduje projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosku o wypłatę dodatku węglowego. To specjalne świadczenie, które ma służyć częściowemu pokryciu kosztów zakupu opału – węgla kamiennego, brykietu lub pelletu. Wynosi 3 tys. zł i przysługuje tym rodzinom, w których głównym źródłem ogrzewania jest jedno z tych wymienionych w przepisach ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (czeka na podpis prezydenta), pod warunkiem że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Uzyskanie pomocy finansowej będzie wymagać złożenia w gminie wniosku, a jego wzór określi wspomniane rozporządzenie.
Zawarty w załączniku do niego druk liczy sześć stron i składa się z dwóch części, które poprzedza ramka przypominająca, że informacje podaje się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W pierwszej części będą wpisywane dane wnioskodawcy, takie jak: imię, nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz adres zamieszkania i numer rachunku bankowego, na który zostaną przekazane pieniądze. W tej części będą wymagane też dane dotyczące członków gospodarstwa domowego: ich imiona, nazwiska i numery PESEL. Następnie osoba składająca wniosek będzie musiała zaznaczyć jedno spośród podanych źródeł ogrzewania nieruchomości (np. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa).