Osoba ubiegająca się o świadczenie na zakup węgla będzie musiała podać dane innych członków gospodarstwa domowego oraz zaznaczyć, jakie jest główne źródło ogrzewania jej domu lub mieszkania.

Tak przewiduje projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosku o wypłatę dodatku węglowego. To specjalne świadczenie, które ma służyć częściowemu pokryciu kosztów zakupu opału – węgla kamiennego, brykietu lub pelletu. Wynosi 3 tys. zł i przysługuje tym rodzinom, w których głównym źródłem ogrzewania jest jedno z tych wymienionych w przepisach ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (czeka na podpis prezydenta), pod warunkiem że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Uzyskanie pomocy finansowej będzie wymagać złożenia w gminie wniosku, a jego wzór określi wspomniane rozporządzenie.
Zawarty w załączniku do niego druk liczy sześć stron i składa się z dwóch części, które poprzedza ramka przypominająca, że informacje podaje się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W pierwszej części będą wpisywane dane wnioskodawcy, takie jak: imię, nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz adres zamieszkania i numer rachunku bankowego, na który zostaną przekazane pieniądze. W tej części będą wymagane też dane dotyczące członków gospodarstwa domowego: ich imiona, nazwiska i numery PESEL. Następnie osoba składająca wniosek będzie musiała zaznaczyć jedno spośród podanych źródeł ogrzewania nieruchomości (np. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa).
Z kolei część druga wniosku to oświadczenia, w których wnioskodawca potwierdza, że wszystkie podane dane są zgodne z prawdą, osoby wpisane w części pierwszej są członkami jego gospodarstwa domowego oraz że nie korzysta z opału zakupionego na podstawie przepisów ustawy z 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477). Ustawa o dodatku węglowym przewiduje bowiem, że jest to negatywna przesłanka do jego uzyskania.
– Zawarty w projekcie wzór jest zbliżony do tego, który obowiązuje przy ubieganiu się o dodatek osłonowy, poza tym, że jest pozbawiony części dotyczącej dochodów członków gospodarstwa domowego, bo przy dodatku węglowym nie będzie kryterium dochodowego – mówi Anna Radlak, dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia