Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Teraz związki samorządowe mają 5 dni na składanie uwag do dokumentu. Wzór formularza załączyliśmy do artykułu.

Zgodnie z art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, minister właściwy do spraw energii miał określić, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku. W dniu 10 sierpnia 2022 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie takiego wzoru. Celem wydania projektowanego rozporządzenia jest ułatwienie procesu składania i weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego, zarówno dla samych beneficjentów dodatku, jak również samorządów.

Wniosek o dodatek węglowy [WZÓR]

Dane, jakie trzeba zawrzeć we wniosku o dodatek węglowy są standardowe. To m.in. imię imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz opcjonalnie numer telefonu i adres mailowy. Dodatkowo trzeba podać dane członków dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz informację dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe.

pdf icon Wniosek o dodatek węglowy - projekt rozporządzenia
pobierz plik

Powyżej wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Zgodnie z art. 2 ust. 12 ustawy wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W art. 2 ust. 15 ustawy wskazano, że wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku
o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jakie dane zawiera wniosek o dodatek węglowy?

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość), i jego gospodarstwa domowego. Weryfikacja tych danych przez gminę jest konieczna, w szczególności z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy, co wynika z przepisu art. 2 ust. 4 ustawy. We wniosku należy wskazać także miejsce zamieszkania, co jest istotne przy ustalaniu właściwości miejscowej gminy, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.

Dodatek węglowy – komu będzie przysługiwał?

Dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dodatek węglowy bez kryterium dochodowego

W proponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Dodatek węglowy – warunki otrzymania wsparcia

W zasadzie jedynym warunkiem otrzymania dodatku, jeśli spełniamy kryteria wynikające ze sposobu ogrzewania, będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Co, jeśli takiego zgłoszenia nie dokonaliśmy?

Termin na składanie deklaracji do CEEB minął 30 czerwca. Każdy, kto tego nie zrobił, musi się liczyć z ewentualną karą nawet do 5 tysięcy złotych. Jednak wiele gmin jest dopiero na poziomie weryfikacji kto złożył deklarację CEEB, a kto nie. Decyzje dotyczące kar, dopiero mogą być realizowane. Jeśli do tej pory tego nie zrobiliśmy, należy złożyć tzw. czynny żal, czyli złożyć deklarację i poinformować Urząd o sytuacji. Być może uda się uniknąć kary, a jednocześnie skorzystać jeszcze z dodatku węglowego.

Dodatek węglowy – w jaki sposób wydać otrzymane pieniądze?

Dodatek węglowy nie jest żadnym bonem, ani talonem na węgiel lub inne paliwo stałe. Nie trzeba go realizować w żadnym punkcie handlowym czy składzie. Do ręki wnioskodawcy pieniądze trafiają bezpośrednio w postaci transferu gotówkowego. Oznacza to, że środki można wydać na dowolny cel, zarówno zakup węgla lub innego paliwa, powetowanie sobie strat za zakupiony już surowiec lub inne wydatki.