Sieć Obywatelska Watchdog Polska postuluje, aby władze udostępniły dane o przyrodzie w terminie 14 dni
To jedna z uwag, które ta organizacja zgłosiła do projektu nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). Określa ona m.in. zasady przekazywania takich danych społeczeństwu. Obywatel, który chce się dowiedzieć np., jaki wpływ ma inwestycja na środowisko albo czy woda w okolicy nadaje się do spożycia, może wystąpić o taką informację do stosownych organów administracji, zarówno rządowej, jak i samorządowej (np. Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad).
Zgodnie z projektem dane o środowisku j jego ochronie, które stanowią informację publiczną, mają być przekazywane w dotychczasowych terminach. Oznacza to, że powinny być udostępniane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania pisma.
Sieć Obywatelska Watchdog Polska uważa, że należy ujednolicić obecne procedury i zastosować krótszy, 14-dniowy termin na odpowiedź. Taki czas wyznacza ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.). „Skrócenie terminu będzie sprzyjało włączaniu się społeczności w procedury mające wpływ na środowisko” – argumentuje organizacja. W jej opinii nieuzasadnione jest różnicowanie danych o przyrodzie od pozostałych.
Sieć zabiega też o brak odpłatności za dostęp do informacji. O ile projekt usuwa opłaty za przeglądanie dokumentów, to utrzymuje je za sporządzanie ich kopii. Organizacja proponuje, by je zlikwidować. Podkreśla, że obecnie tylko dostęp do informacji o środowisku wiąże się z kosztami. Pozostałe dane publiczne przekazywane są bezpłatnie.
Projekt zawiera też obszerną listę przypadków, w których organy mogą odmówić dostępu do informacji. Są to np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego czy ochrona praw autorskich. Organizacja wnosi o usunięcie części z nich. „Orzecznictwo sądów administracyjnych opowiada się, że prawa autorskie w ramach wykonywania prawa do informacji publicznej nie stanowią przesłanki do wyłączenia dostępności wnioskowanych informacji publicznych” – uzasadnia.
Ważne
Administracja gromadzi dane od podmiotów prowadzących przedsięwzięcia, które mają wpływ na stan środowiska, np. instalacje służące do wydobywania kopalin. Przedsiębiorcy muszą cyklicznie przekazywać takie informacje
Etap legislacyjny
Projekt w uzgodnieniach