Wątpliwości pojawiły się po tym, gdy stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego (pisaliśmy o tym w DGP nr 82/22 „Niejasne przepisy w sprawie okresu ważności orzeczeń”). Zgodnie bowiem z art. 15h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), jeśli ważność orzeczenia wygasła w ciągu 90 dni przed jej wejściem w życie lub po tym, zachowuje ono moc obowiązującą do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (choć nie dłużej niż do wystawienia nowego dokumentu). Pracodawcy nie byli pewni – ze względu na użyte w tym przepisie słowo „lub” – kiedy należy zacząć odliczać ten 60-dniowy termin, czy już po odwołaniu stanu epidemii czy dopiero po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.
BON wyjaśnia, że przedłużone z mocy prawa orzeczenie zachowuje ważność zarówno w stanie zagrożenia epidemicznego, jak i w stanie epidemii. Dlatego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.