Takie propozycje znalazły się w projekcie ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie. Jego nowa wersja została rozszerzona o nowelizację przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). Teraz zgodnie z jej art. 23 ust. 4, w przypadku gdy realizacja zadań określonych w ustawie jest związana z przekazywaniem informacji za pomocą systemu teleinformatycznego, minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego nieodpłatnie udostępnia podmiotom zobligowanym do ich przekazywania oprogramowanie, które spełnia odpowiednie wymagania. W efekcie to MRiPS przeprowadza postępowanie, pokrywa koszty utrzymania i rozwoju systemu dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Tymczasem resort rodziny proponuje przeniesienie obowiązku pozyskiwania, a także ponoszenia kosztów korzystania z oprogramowania na poszczególne instytucje należące do pomocy społecznej, w tym ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. To one zawierałyby umowy z wykonawcą, czyli firmą produkującą system. Jednocześnie w projekcie uwzględniono zmianę polegającą na dopisaniu do zadań zlecanych gminom i powiatom utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego służącego do sporządzania sprawozdawczości, a pieniądze na to zapewni budżet państwa.