Rząd przygotował kolejny pakiet propozycji dla ukraińskich uchodźców. Tym razem obejmie on rozwiązania prawne związane m.in. z opieką nad dziećmi, zasadami organizowania szkoleń z języka polskiego czy przeznaczaniem pustostanów na cele mieszkaniowe.

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.; dalej: specustawa), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Przygotowało go Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (o nowelizacji specustawy piszemy także na s. B10).
Jak wskazuje resort, projekt zakłada doprecyzowanie i uszczegółowienie niektórych przepisów specustawy z uwagi na doświadczenia zebrane w trakcie jej obowiązywania, a także uzupełnienie kwestii dotychczas pominiętych. Chodzi np. o wprowadzenie szczegółowych rozwiązań z zakresu edukacji i pomocy społecznej, służących zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich rodzice pracują.
Ponadto proponowana nowelizacja przewiduje możliwość organizowania przez powiatowe urzędy pracy szkoleń z języka polskiego dla cudzoziemców. W projekcie określony został limit wydatków na ten cel, wynoszący 2 tys. zł na Ukraińca. Kursy będą skierowane także do osób pracujących w zawodach medycznych.
Projektowana nowela ma też ułatwić obywatelom Ukrainy podejmowanie pracy w domach pomocy społecznej, które obecnie borykają się z problemami kadrowymi. Wprowadzony zostanie nowy instrument, który będzie umożliwiał refundację podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie bezrobotnego (przez 12 miesięcy).
Projekt ma na celu również uproszczenie procedur związanych z przebudową, remontem lub zmianą sposobu użytkowania budynków lub ich części, będących w posiadaniu samorządów i przeznaczonych ostatecznie na cele mieszkalne.
Zmian w tych zakresach domagali się samorządowcy. Projekt ma pilnie zostać przyjęty przez rząd i trafić pod obrady Sejmu. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów