Aby przypomnieć o statusie i przeznaczeniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, trzeba się odwołać do ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 202). W jej art. 65 m.in. postanowiono, że w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dalej: Fundusz) w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 218). A z kolei we wskazanym art. 2 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. postanowiono, że: „2. Ilekroć w ustawie jest mowa o «przeciwdziałaniu COVID-19» rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby, o której mowa w ust. 1”.
Zatem, jak z ww. regulacji wynika, o legalności wykorzystywania środków Funduszu COVID-19 rozstrzyga ich przeznaczenie na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Rozwinięciem tego przepisu jest ust. 5, gdzie postanowiono, że środki Funduszu mogą być przeznaczane na: