Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (dalej: specustawa) wprowadziła wiele specjalnych rozwiązań legislacyjnych, które są istotne z punktu widzenia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Na szczególną uwagę zasługują przepisy umożliwiające udzielanie przez krajowe samorządy - każdego szczebla - tzw. pomocy finansowej dla społeczności lokalnych i regionalnych innych państw. W dotychczasowych uwarunkowaniach prawnych udzielanie tego typu wsparcia było zasadniczo zarezerwowane tylko do rodzimych jednostek samorządu. Świadczą o tym cały czas obowiązujące regulacje, tj. ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym czy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dla przykładu przywołać można art. 10 ustawy o samorządzie gminnym - przed nowelizacją wprowadzoną ww. specustawą. Zgodnie z nim:
1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.