Dofinansowanie mające na celu obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku przysługuje nie tylko rodzicom biologicznym, ale też tym, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Tak wynika z wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku z pojawiającymi się pytaniami o to, kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać z nowej formy wsparcia. Rodzice, którzy nie są uprawnieni do wprowadzonego od początku br. rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO), będą bowiem mogli od 1 kwietnia ubiegać się w ZUS o wynoszące maksymalnie 400 zł miesięcznie dofinansowanie na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, czyli tzw. żłobkowe. Chodzi głównie o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie, bo to na nie RKO nie przysługuje, a także o drugie i kolejne dzieci, które nie spełniają kryterium wieku do otrzymywania RKO (nie są między 12. a 35. miesiącem życia), ale przebywają w jednej z wspomnianych placówek opieki. O kwotę żłobkowego pomniejszona będzie opłata, jaka jest pobierana za korzystanie z ich usług, i trafi ona bezpośrednio do podmiotu prowadzącego żłobek.
Jak podkreśla MRiPS, prawo do takiego dofinansowania mają rodzice biologiczni oraz zastępczy, bo są osobami, którym sąd powierzył opiekę nad dziećmi. Co więcej, jeśli rodzic jest na urlopie wychowawczym, a dziecko posyła do klubu dziecięcego, to zdaniem resortu ta okoliczność nie ma wpływu na uprawnienie do żłobkowego.
Rodzice zastanawiają się też, czy w sytuacji gdy zgłoszą we wniosku o RKO chęć pobierania tego świadczenia przez rok w wysokości 1000 zł miesięcznie (mogą też zdecydować się na 500 zł przez dwa lata), to wtedy przez kolejne 12 miesięcy będą mogli korzystać z dofinansowania do opłaty żłobkowej. Ministerstwo wskazuje, że nie ma takiej możliwości. Jeśli na dziecko zostało przyznane RKO i rodzic pobrał łączną kwotę tego świadczenia przed ukończeniem 35. miesiąca życia, to żłobkowe na nie będzie mógł otrzymywać dopiero od 36. miesiąca życia.
Chociaż dofinansowanie na obniżenie opłaty za żłobek zacznie obowiązywać od kwietnia, to jeśli rodzic złoży wniosek o jego przyznanie do 31 maja, wsparcie będzie mu się należeć od 1 stycznia tego roku. Jednocześnie gminy i prywatne podmioty prowadzące placówki opieki są zobligowane do tego, aby do 31 marca uzupełnić dane o uczęszczających do nich dzieciach za styczeń i luty w rejestrze żłobków znajdującym się na portalu Emp@tia. Będzie miał do nich dostęp ZUS i będą one potrzebne do tego, aby mógł na ich podstawie zweryfikować prawo do żłobkowego. Co istotne, zgodnie z art. 53 ust. 4 oraz art. 54 ust. 4 ustawy z 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270) przed rozpoczęciem uzupełniania danych o dzieciach podmioty prowadzące miejsca opieki, inne niż gminy (np. osoby fizyczne lub prawne), są zobligowane do przekazania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o osobach upoważnionych do ich przetwarzania. Resort rodziny tłumaczy, że ten wymóg nie dotyczy właściciela placówki, tylko innych osób, np. pracowników, w przypadku których w systemie Emp@tia należy dodać pełnomocnictwo oraz informację o upoważnieniu do przetwarzania danych. Natomiast samo upoważnienie powinno być przechowywane w dokumentacji poza Emp@tią.
Ponadto na stronie internetowej MRiPS umieszczona została instrukcja dla gmin oraz dla prywatnych podmiotów dotycząca uzupełniania informacji o dzieciach uczęszczających do prowadzonych przez nie placówek opieki.