Rozwinięte mają być te z nich, które służą wyłącznie poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych (realizowane w ramach zadań powiatowych, gminnych i wojewódzkich). Będą to zadania „mające na celu ochronę niechronionych uczestników ruchu”.
W ramach zadań powiatowych i gminnych wyodrębnione zostaną zadania remontowe. – Ma to ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego utrzymanie infrastruktury drogowej w odpowiednim standardzie – czytamy w opublikowanych założeniach zmian w ustawie o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.
Co do zasady fundusz ma działać sprawniej. W związku z tym zawieranie umów o dofinansowanie zadań mostowych ma przejść od wojewody do ministra transportu. Fundusz ma też zmienić charakter działania z państwowego funduszu celowego na rachunek prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach tożsamych do tych, na jakich zorganizowany jest Krajowy Fundusz Drogowy.
Resort chce też wydłużyć funkcjonowanie funduszu o dodatkowe dwa lata.
Poza tym fundusz będzie wspierał nowy rodzaj zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Będzie to budowa, przebudowa lub remont infrastruktury drogowej służącej komunikacji terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych (tzw. ostatnia mila).
Zmiany będą dotyczyć także ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.). Skorygowany zostanie mechanizm przekazywania starodroża po wybudowaniu przez zarządcę dróg nowej drogi. Usprawnione będą też przepisy dotyczące lokalizacji kanałów technologicznych w pasie drogowym – obowiązek ich budowy będzie ograniczony.
Ponadto, aby sprawnie realizować inwestycje drogowe na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 ze zm.), w tym także te dofinansowywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, konieczne jest przedłużenie okresu jej obowiązywania do 2050 r., kiedy to został wyznaczony termin na dokończenie sieci TEN-T (transeuropejska sieć transportowa).
Resort infrastruktury planuje przyjąć projekt nowelizacji jeszcze przed końcem tego roku. ©℗
80 proc. kosztów realizacji – tyle może wynieść dofinansowanie z funduszu
100 mln zł maksymalne dofinansowanie w przypadku obwodnic (drogi wojewódzkie)
30 mln zł maksymalne dofinansowanie zadania miejskiego
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów