Analiza podanego zapytania zasadniczo wymaga odniesienia się do ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), która przewiduje też mechanizmy prawne związane z audytem. I tak w art. 272 ust. 1 u.f.p postanowiono, że audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Z kolei w ust. 2 tej samej regulacji czytamy, że ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce. Warto także mieć na uwadze fakt, że audyt wewnętrzny prowadzi:
1) audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce albo