1 lipca wszedł obowiązek zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości lub ich zarządców źródła ciepła i spalania paliw. Określają to przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554; dalej: ustawa o CEEB).
Dane te można zgłosić do CEEB albo drogą elektroniczną (https://zone.gunb.gov.pl) albo przez urząd gminy. W tym drugim przypadku dane z papierowego formularza do elektronicznej bazy wprowadzą urzędnicy. Co istotne, deklaracje dotyczące źródła ciepła zawierają imię i nazwisko właściciela lub zarządcy budynku, jego adres, numer telefonu i e-mail.