Przyznanie obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przy realizacji usługi mieszanej jest możliwe, jeśli pracodawca będzie w stanie wystawić klientowi dwie faktury, a jedna z nich będzie obejmować usługę własną. Tylko ona będzie uwzględniana przy wyliczaniu kwoty ulgi.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org.). Jest ono związane z decyzją wydaną przez fundusz dla jednego z przedsiębiorców w sprawie interpretacji przepisów, o której pisaliśmy w DGP nr 125/2021 („Gdy usługa jest mieszana, nie można udzielić ulgi na PFRON”).
Wynika z niej, że aby wykonywana przez pracodawcę usługa uprawniała do udzielania obniżeń we wpłatach, musi mieć charakter usługi własnej. Gdy zaś przy jej świadczeniu korzysta on ze wsparcia zewnętrznego, zlecając pewne czynności podwykonawcom, staje się ona usługą mieszaną. To też oznacza, że jeśli klient otrzymuje fakturę dotyczącą zakupu jednej, kompleksowej usługi, sprzedający nie może mu wystawić informacji z kwotą ulgi.
OBPON.org postanowił zapytać PFRON, jakie warunki muszą być spełnione, aby firma mimo oferowania kontrahentom usługi mieszanej mogła jednak udzielić im obniżenia.
Fundusz wskazuje, że w takich przypadkach trzeba ustalić, czy jest możliwe – na podstawie posiadanych danych – wyodrębnienie wkładu własnego pracodawcy oraz podwykonawstwa. Może to być zrobione na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na wystawieniu dwóch faktur dla klienta, z których jedna będzie dokumentowała sprzedaż usługi lub produkcji własnej sprzedającego. Druga metoda przewiduje wykazanie na jednej fakturze dla nabywcy w odrębnych pozycjach sprzedaży usługi lub produkcji własnej oraz sprzedaży usługi lub produkcji w części realizowanej przez podwykonawców. PFRON podkreśla, że w takich sytuacjach przy obliczaniu kwoty obniżenia wpłaty bierze się pod uwagę wyłącznie:
  • przychód na rzecz danego klienta ze sprzedaży usługi lub produkcji własnej, a nie wszystkich uczestników świadczenia usługi lub wytworzenia produkcji (pozycja 32 na informacji INF-U wystawianej kontrahentowi),
  • przychód ogółem ze sprzedaży usługi lub produkcji własnej, a nie wszystkich uczestników świadczenia usługi lub wytworzenia produkcji (pozycja 31 na INF-U), a także
  • stan zatrudnienia ogółem oraz osób niepełnosprawnych u pracodawcy, a nie wszystkich uczestników świadczenia usługi lub wytworzenia produkcji (pozycje 35 i 36 na INF-U).
– Odpowiedź PFRON jednoznacznie wyjaśnia, że tylko dwie faktury lub jedna z dwiema wydzielonymi pozycjami pozwalają na udzielenie ulgi. Dlatego praktyki stosowane przez niektórych pracodawców, którzy wystawiają jedną fakturę, a potem próbują w jakiś sposób wyodrębnić z usługi mieszanej część stanowiącą jej wkład własny, są nieprawidłowe – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org. ©℗