Wprowadzenie kadencyjności członków zarządu, zwiększenie jawności i przyznanie większych praw członkom spółdzielni. To kluczowe założenia przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projektu ustawy wprowadzającego zmiany w prawie spółdzielczym i ustawie o własności lokali. O planowanej reformie DGP informował jako pierwszy w grudniu 2020 r.

Projekt zakłada, że członków zarządu będzie wybierać walne zgromadzenie, co ma pozwolić na jak najlepsze odzwierciedlenie woli spółdzielców. Nowością jest wprowadzenie kadencyjności członków zarządu – w tym prezesa spółdzielni. Kadencja ma trwać pięć lat, ale ustawa nie przewiduje ograniczeń co do możliwości ponownego sprawowania funkcji przez te same osoby. Będzie można ją natomiast skrócić w drodze postanowień zawartych w statucie.
Projekt przewiduje też możliwość odwołania członków zarządu, również w drodze głosowania walnego zgromadzenia. Wprowadzone zostaną przepisy umożliwiające zastępowanie walnego zebraniem przedstawicieli (możliwość podjęcia takich działań będzie zależała od konkretnej spółdzielni i zgody jej członków). Aby zachęcić spółdzielców do aktywnego działania, nad uchwałami będzie można głosować nie tylko w czasie zgromadzeń, lecz także na piśmie. Zwiększyć ma się również transparentność spółdzielni – m.in. przez wprowadzenie obowiązku prowadzenia strony internetowej.
Łatwiej będzie też poradzić sobie z dłużnikami zalegającymi z czynszem, projekt przewiduje bowiem skreślenie przepisu, który dawał im daleko idącą ochronę w zakresie spółdzielczego prawa do lokalu i możliwość uiszczenia zaległych opłat do momentu zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej lub drugiej instancji. Ma to ukrócić nadużycia i zapobiec bankructwom spółdzielni z powodu niesolidnych lokatorów.
W projekcie ustawy przewidziano także zmiany obejmujące wspólnoty mieszkaniowe. W przepisach zostanie zapisane wprost, że będą one mogły posiadać własny majątek, a zarząd wspólnoty łatwiej zawrze umowy w celu realizacji podjętych na zebraniach uchwał. Ze względu na to, że wspólnoty mieszkaniowe zalicza się do tzw. ułomnych osób prawnych, do tej pory o zgodę w tym zakresie w większości przypadków trzeba było każdorazowo prosić wszystkich właścicieli.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie opiniowania