Teraz jest tak, że za przyznanie kart dla rodziców oraz ich dzieci w wieku szkolnym lub studiujących samorządowi przysługuje 14,21 zł. Gdy zaś wniosek o wydanie dokumentu złożyli rodzice, którzy w przeszłości wychowali minimum troje dzieci (dziś już dorosłych), gmina otrzymuje 5,58 zł. To rozróżnienie zostanie zniwelowane, bo zgodnie z projektem stawka dotacji będzie jednolita. Co ważne, zostanie ona podniesiona z 14,21 zł do 17 zł. Pierwotnie projekt zakładał, że kwota przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi wyniesie 23 zł, ale na taką podwyżkę nie zgodziło się Ministerstwo Finansów.
– Już od kilku lat występowaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o podniesienie dotacji, bo była ona znacząco niedoszacowana. W naszym przypadku faktycznie ponoszone koszty na wydanie KDR są sześć razy wyższe od kwoty, którą otrzymujemy z budżetu państwa. Dlatego wzrost dotacji oceniamy pozytywnie, choć ta pierwsza propozycja podwyżki była bardziej adekwatna do wydatków – mówi Jan Żądło, dyrektor Krakowskiego Centrum Świadczeń.
Projekt zakłada podwyżkę dotacji również w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca przyznaniem kolejnego dokumentu lub gmina wydaje decyzję stwierdzającą utratę prawa do posiadania KDR (z 2,86 zł do 4 zł), a także za wydanie duplikatu karty i domówienie drugiego rodzaju karty (tradycyjnej lub elektronicznej) – z 1,44 zł do 2 zł.
Kolejna ważna zmiana jest związana z tym, że karta w formie elektronicznej mKDR będzie dostępna w ramach aplikacji publicznej mObywatel. Co istotne, posiadacz plastikowego dokumentu, który nie ma jeszcze jej drugiej wersji, nie będzie musiał wnioskować o mKDR, bo jej pobranie będzie możliwe po zalogowaniu się do aplikacji mObywatel. Ponadto tak jak do tej pory rodzice oraz ich małżonkowie będą mogli wyświetlać w niej karty pozostałych członków rodziny.
W projekcie znalazła się też zmiana polegająca na likwidacji nałożonego na gminy obowiązku sprawozdawczego w zakresie realizacji ustawy o KDR, a w stosunku do powiatów i samorządów wojewódzkich z realizacji własnych kart dla rodzin wielodzietnych. Teraz takie sprawozdania są składane w cyklu półrocznym. Nowe przepisy wreszcie dadzą ministrowi rodziny dostęp do danych z bazy PESEL o zgonach osób mających KDR. Trafią one potem do gmin, które będą mogły łatwiej i szybciej dezaktywować dokumenty wystawione na te osoby.
Druga część projektu, która odnosi się bezpośrednio do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przewiduje m.in. zmianę sposobu wyboru dziennego opiekuna. Obecnie nabór takich osób prowadzony jest przez samorządy w drodze ogłoszenia otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Problem w tym, że taka procedura – co wskazywały same gminy – jest bardzo skomplikowana i czasochłonna. W efekcie zniechęca więc do rozwijania tej formy opieki nad dziećmi. Po zmianie przepisów samorządy będą mogły prowadzić nabór dziennych opiekunów tak jak innych pracowników samorządowych.
MRiPS chce też rozszerzyć zakres danych podawanych we wniosku o wpisanie żłobka lub klubu dziecięcego do gminnego rejestru takich placówek oraz we wniosku o wpisanie dziennego opiekuna do ich wykazu. Wreszcie więcej informacji niż dotychczas będzie zbieranych w ramach sprawozdań składanych przez gminy z realizacji ustawy żłobkowej.
Etap legislacyjny
Ustawa przyjęta przez rząd