Proponowane rozwiązanie legislacyjne może zostać wprowadzone zarówno w trakcie obecnego roku, jak i od 2022 r. Nie ma tu przeciwwskazań, jakie występowałby przy uchylaniu w trakcie roku rozwiązań korzystnych dla mieszkańców, np. zwolnień z podatku od nieruchomości.
Przypomnijmy jednak najpierw, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Uprawnienie do stanowienia w sprawach tych podatków wynika zaś z różnych regulacji, w tym z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej ustawa o podatkach) lub ustawy o podatku rolnym. Co istotne, w ramach ww. aktów umożliwiano gminom również wprowadzenie poboru podatków w formie inkasa. Świadczy o tym m.in. art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach, gdzie postanowiono, że rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso. Zbliżona zakresowo regulacja dotyczy podatku rolnego, a wynika z art. 6b ustawy o podatku rolnym.