Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne. Nowelizacja pozwala na jazdę na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych.

Ułatwia także wyznaczanie turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowę takich dróg na zaporach i obszarach szczególnego zagrożenia zalewaniem. Proponuje bowiem, aby zakazy zawarte w prawie wodnym nie dotyczyły takich przedsięwzięć. Chodzi o przepis, który wskazuje, że na tych obszarach zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe. Spod niego wyłączone są drogi dla cyklistów.
Szlaki te nie powstaną jednak w miejscach, gdzie taka inwestycja będzie mogła spowodować pogorszenie stanu środowiska lub wpłynie na zwiększenie zagrożenia powodziowego. W sytuacjach gdy zagrożona będzie szczelność lub stabilność wału przeciwpowodziowego, jego zarządca będzie mógł wprowadzić czasowy zakaz poruszania się po takim obiekcie.
Nowelizacja była projektem prezydenckim. Wejdzie w życie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Skierowanie ustawy do podpisu prezydenta
Rowerzysto, sprawdź swoje prawa i obowiązki >>