Jakie akty może wydawać burmistrz?
Zarządzenie burmistrza
Burmistrz Szklarskiej Poręby wydał zarządzenie określające zasady czasowego wprowadzania zakazu zatrzymywania pojazdów na drogach publicznych i miejskich drogach wewnętrznych w Szklarskiej Porębie.
Miało to ułatwić służbom miejskim odśnieżanie. Podczas ferii zimowych wystąpiły obfite opady śniegu, którego usunięcie uniemożliwiały parkujące na poboczach samochody turystów, co powodowało – zdaniem burmistrza – niebezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym.
Unieważnienie
Zarządzenie przesłane wojewodzie dolnośląskiemu zostało jednak unieważnione.
Zdaniem wojewody art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), który stanowi, że w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt w formie zarządzenia, w tym przypadku nie może znaleźć zastosowania.
Kto nadaje akty prawa miejscowego?
„Akty prawa miejscowego ustanawia wyłącznie rada gminy w formie uchwały. Organ monokratyczny, czyli burmistrz, może wydać przepisy porządkowe w formie zarządzenia tylko w szczególnych przypadkach” – wskazywał w rozstrzygnięciu Aleksander Marek Skorupa, wojewoda dolnośląski.

Przez przypadek niecierpiący zwłoki należy zaś rozumieć taką sytuację faktyczną, w której zagrożone są dobra, o których mowa w art. 40 ust. 3 (życie czy zdrowie obywateli, porządek, spokój, bezpieczeństwo publiczne), a niepodjęcie natychmiastowych działań, w tym także niewydanie przepisów porządkowych, może spowodować ich uszczerbek.

Zdaniem organu nadzoru za taki przypadek nie można uznać nadejścia zimy i gwałtownych opadów śniegu z nią związanych.
„Nadejście zimy oraz terminy ferii zimowych są wiadome dla wszystkich. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby przygotowują się na przyjęcie turystów znacznie wcześniej przed planowanym ich terminem. W przygotowaniu się do nadejścia zimy nie występuje więc element zaskoczenia czy też konieczności podjęcia działań w związku z sytuacją niecierpiącą zwłoki” – podkreślał wojewoda.
Brak argumentów
Również argument przedstawiany przez burmistrza, że obecnie brak przepisów ustawowych, na podstawie których można by uregulować materię objętą zarządzeniem, uznany został przez wojewodę za nietrafiony.
Ustawa o ruchu drogowym wskazuje bowiem podmioty odpowiedzialne za organizację ruchu na drogach publicznych, a materia objęta zarządzeniem dotyczy właśnie zakresu tej ustawy.
Wójt/burmistrz/prezydent miasta może wydać przepisy porządkowe, jeśli:
● materia, którą chce uregulować w przepisie porządkowym, jest nieuregulowana w odrębnych ustawach lub innych przepisach porządkowych,
● zachodzi konieczność ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
● konieczność ta ma charakter niecierpiący zwłoki.


Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego Nk-n3.4131.1.2012.Dc.