To burmistrz miasta, a nie dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest organem właściwym do wydania zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, w przypadku gdy obwodnica jako nowy odcinek drogi zastąpiła dotychczasowy odcinek. Tak Naczelny Sąd Administracyjny rozwiązał spór kompetencyjny między tymi organami.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115) zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi.
W sprawie burmistrz nie uznał siebie za organ właściwy do wydania zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Według niego jeśli wniosek dotyczył nowej obwodnicy, to zastosowanie ma przepis z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym nowo wybudowany odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi, w której ciągu leży.
Tym samym jeśli obwodnica jest częścią drogi wojewódzkiej, to organem właściwym powinna być GDDKiA.
NSA uznał jednak, że burmistrz nie ma racji, a w sprawie zastosowanie ma art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
Zgodnie z tym przepisem odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej. Tym samym obwodnicą zarządza burmistrz i to on jest organem właściwym.

Postanowienie NSA z 13 czerwca 2012 r., sygn. akt II GW 5/12, prawomocne.