Gminy, powiaty i województwa będą pozyskiwać środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nowa nazwa zastąpi dotychczasową: „Fundusz Dróg Samorządowych”.
Znowelizowana ustawa o FDS rozszerza możliwości korzystania z funduszu. Dodatkowe 3 mld zł zostaną przeznaczone na inwestycje: budowę obwodnic na drogach wojewódzkich i zadania miejskie (dotyczy miast na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa). Środki podzielono odpowiednio: 2 mld zł na obwodnice i 1 mld zł na zadania miejskie (do 30 mln zł na inwestycję). W obu przypadkach dofinansowane zostanie do 80 proc. kosztów.
Resort, biorąc pod uwagę średni koszt budowy obwodnic, szacuje, że do 2029 r. (wtedy tracą moc przepisy ustawy o FDS) powstaną po dwie obwodnice w jednym województwie.
Ostateczną decyzję o przyznaniu środków, tak jak w przypadku pozostałych inwestycji finansowanych z FDS, będzie podejmował premier.
Samorządy – dzięki nowej kategorii – będą mogły łatwiej uzyskać dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych i powiatowych. Obecnie wyżej oceniane są skomplikowane i bardziej kosztowne inwestycje. W praktyce oznacza to, że nie było szansy na wsparcie mniejszych przedsięwzięć.
W ustawie nie uwzględniono postulatu samorządów, które zgłaszały wątpliwości dotyczące możliwości finansowania inwestycji drogowych (z FDS) z innego rządowego funduszu: inwestycji lokalnych (RFIL). Chociaż taką poprawkę poparły komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, to Sejm ją odrzucił. Jednocześnie resorty: rozwoju i infrastruktury zapewniają, że nie ma przeszkód w finansowaniu inwestycji z udziałem środków z FDS, pieniędzmi z RFIL.
Opłata targowa – gminy dostaną rekompensatę
Na mocy najnowszej, uchwalonej właśnie przez Sejm tarczy antykryzysowej w 2021 r. zawieszony będzie pobór opłaty targowej. Wpływy z tego tytułu to ok. 140 mln zł rocznie ze wszystkich gmin. Gminy mają otrzymać rekompensatę. Obejmie ona te samorządy, których wpływy z tytułu opłaty targowej wynoszą ponad 10 tys. zł rocznie. Oszacowano, że z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na ten cel zostanie przeznaczone ok. 137 mln zł. Zniesienie opłaty ma obniżyć koszty działalności ponoszone przez sprzedawców na targowiskach, jarmarkach lub bazarach. Wiele samorządów w ostatnich latach i tak zrezygnowało z jej pobierania.
Etap legislacyjny
Nowelizacja uchwalona przez Sejm