Samorządy oraz podmioty prywatne mogą przygotowywać dokumentację potrzebną do ubiegania się o przyznanie pieniędzy na zakładanie i utrzymanie placówek dla dzieci poniżej 3. roku życia. Wnioski o dotację na 2021 r. będą przyjmowane od 7 września.
W tym roku wyjątkowo wcześnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło konkurs w ramach kolejnej edycji programu „Maluch+”. W poprzednich latach miało to miejsce na jesieni, natomiast już teraz na stronie internetowej resortu opublikowane zostały informacje o zasadach, jakie obowiązują przy wnioskowaniu o pieniądze na 2021 r., oraz druki, które trzeba wypełnić. Przyszłoroczna edycja konkursu, wzorem wcześniejszych, składa się z czterech modułów. Pierwsze dwa są skierowane do samorządów (gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich).
W module pierwszym te ostatnie mogą starać się o dofinansowanie do tworzenia żłobków i klubów dziecięcych oraz zatrudniania dziennych opiekunów (a także o dotacje na ich bieżące funkcjonowanie, jeśli zacznie się ona w ciągu 2021 r.). Co istotne, jest on podzielony na dwie części. Ta oznaczona jako moduł 1a jest przewidziana dla tych gmin, na których terenie nie ma żadnej samorządowej instytucji opieki. Z kolei moduł 1b umożliwia uzyskanie wsparcia na zakładanie placówek w pozostałych gminach – przy czym obowiązuje tu dodatkowy warunek wskazujący, że wnioskowana wysokość dotacji nie może być wyższa niż 6 mln zł. Jednocześnie zgodnie z przyjętymi zasadami programu, w module 1a kwota przeznaczona na utworzenie jednego miejsca w żłobku i klubie dziecięcym wynosi 33 tys. zł, a w module 1b jest to 30 tys. zł. W tym drugim przypadku kwota zwiększyła się w porównaniu z tegoroczną edycją Malucha+ (w którym samorząd mógł otrzymać 25 tys. zł na jedno miejsce). Jeżeli wniosek w module 1a lub 1b będzie obejmował dziennego opiekuna, to dotacja wyniesie tak jak w tym roku 5 tys. zł na jedno miejsce.
W module drugim gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie mogą wnioskować o dofinansowanie na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, które zostały uruchomione w ubiegłych latach z udziałem programu. Dotyczy to również tych placówek, które powstają w edycji 2020. To, ile wyniesie miesięczna dotacja na utrzymanie jednego miejsca, zostanie określone w momencie rozstrzygania konkursu.
W pozostałych modułach (trzecim i czwartym) swoje zgłoszenia mogą składać podmioty prywatne, które planują tworzenie nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów lub chcą otrzymać środki na bieżącą działalność tych istniejących. Wszystkie wnioski będzie można składać do urzędów wojewódzkich od 7 września 2020 r. – w formie papierowej lub elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP. Do 16 października przyjmowane będą te w module pierwszym, a do 6 listopada – w pozostałych. Rozstrzygnięcia (kto i w jakiej wysokości otrzyma dotację) MRPiPS ogłosi odpowiednio do 27 listopada tego roku oraz 15 stycznia 2021 r.
– Epidemia koronawirusa spowodowała, że sytuacja dochodowa samorządów jest bardzo trudna, dlatego może się ona przełożyć na mniejsze zainteresowanie ich udziałem w nowej edycji programu. Dotyczy to zwłaszcza tej części, która ma związek z tworzeniem żłobków i klubów dziecięcych, które są kosztownymi inwestycjami – mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.
Dodaje, że już teraz gminy muszą ponosić większe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek dla małych dzieci i koniecznością dostosowania ich do obostrzeń sanitarnych.
– Żyjemy w czasie epidemii, która szybko się nie skończy. Kwestia nie została w ogóle uwzględniona w treści konkursu. Jednak jest jeszcze czas na rozmowy ministerstwa ze stroną samorządową i ewentualne korekty w programie, tak aby lepiej odpowiadał na wyzwania, jakie wynikają z obecnej sytuacji – podsumowuje Marek Wójcik.