Maksymalnie 33 tys. zł będzie mogła otrzymać gmina na utworzenie jednego miejsca w zakładanym żłobku lub klubie dziecięcym, jeśli do tej pory nie prowadziła żadnej takiej placówki.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło właśnie nabór wniosków w programie „Maluch+” na rok 2020 r. W jego ramach samorządy oraz podmioty prywatne mogą ubiegać się o dotacje na tworzenie i utrzymanie żłobków, klubów dziecięcych oraz zatrudnienie dziennych opiekunów. W porównaniu z poprzednimi edycjami, do jego zasad wprowadzone zostały dwie istotne zmiany. Pierwsza z nich dotyczy tego, że dofinansowanie na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania placówek (m.in. na wynagrodzenia personelu, opłaty za prąd, ogrzewanie, wodę czy wywóz śmieci), które powstały dzięki dotacjom z programu w latach ubiegłych, będą mogły otrzymać tylko gminy (powiaty oraz samorządy województwa), podczas gdy wcześniej środki na ten cel były dostępne również dla osób fizycznych, prawnych oraz innych podmiotów. W związku z tym nowa edycja konkursu składa się nie z czterech modułów jak dotychczas, ale z trzech.
Pierwszy jest skierowany do samorządów i przewiduje możliwość uzyskania dotacji na zakładanie nowych placówek lub zwiększanie liczby miejsc w tych istniejących. Przy czym został on podzielony na dwie części (1a i 1b). W pierwszej z nich wnioski składają te gminy, które nie mają żadnego żłobka lub klubu dziecięcego (chodzi o ich własne placówki, a nie prywatne, mające siedzibę na ich terenie) i planują inwestycję dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w wieku 1–2 lata oraz z kosztem nieprzekraczającym 3 mln zł. Natomiast w części 1b modułu pierwszego mogą zgłaszać się gminy, które mają już żłobki i kluby dziecięce, ale chcą uruchamiać kolejne lub takie, które wprawdzie ich nie prowadzą, ale placówka, którą chcą otworzyć, nie spełnia warunków określonych w części 1a, tzn. będzie przeznaczona dla większej niż 20 proc. dzieci w wieku 1–2 lata liczby podopiecznych, a koszt jej utworzenia to więcej niż 3 mln zł. Dla obu części modułu pierwszego wskazane zostały różne kwoty dotacji i z tym wiąże się druga ważna zmiana w programie. O ile bowiem w tegorocznej jego edycji samorząd mógł otrzymać w części 1a i 1b odpowiednio 30 tys. zł i 22 tys. zł na jedno miejsce, to w 2020 r. wysokość dofinansowania będzie wynosić 33 tys. zł i 25 tys. zł. Bez zmiany pozostaje kwota dotacji na dziennego opiekuna, który zajmuje się dziećmi w swoim mieszkaniu lub lokalu gminnym i wynosi 5 tys. zł na jedno miejsce opieki u takiej osoby.
Reklama
W module drugim konkursu, w którym samorządy mogą wnioskować o pieniądze na bieżącą działalność utworzonych w poprzednich latach placówek, wysokość wsparcia zostanie określona dopiero na etapie rozstrzygania konkursu (w tym roku jest to 150 zł miesięcznie na jedno miejsce). Z kolei w trzecim module programu „Maluch+” o dotacje na założenie żłobka i klubu dziecięcego mogą starać się podmioty prywatne. Te mogą otrzymać do 10 tys. na jedno miejsce i jest to taka sama kwota jak w 2019 r.
Wnioski o dotacje można składać do wojewodów do 13 listopada br. Na realizację programu zarezerwowanych zostało 400 mln zł (o 50 mln zł mniej niż w tym i poprzednim roku).