Do 3 kwietnia gminy i powiaty mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na czasowe zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, gdy nie mogą jej sprawować ich opiekunowie. Przewidziano na to 80 mln zł.
Reklama
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło właśnie nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Opieka wytchnieniowa”, finansowanego z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego. Jest on skierowany do opiekunów niepełnosprawnych dzieci oraz osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu dysfunkcji zdrowotnej, którzy potrzebują odpoczynku, wolnego czasu na załatwienie jakichś spraw, czy znaleźli się np. w szpitalu. Podobnie jak w ubiegłorocznej, pierwszej edycji programu, będzie on realizowany w trzech formach. Pierwsza z nich to usługi „opieki wytchnieniowej” świadczone przez kilka godzin dziennie, druga polega na zapewnieniu opieki całodobowej, natomiast trzecia obejmuje specjalistyczne poradnictwo dla opiekunów oraz naukę w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji niepełnosprawnego członka rodziny.
Co ważne, w porównaniu do pierwszej edycji programu złagodzone zostały wymogi co do tego, w jakich miejscach może przebywać osoba niepełnosprawna w czasie nieobecności opiekuna. Zgodnie z obowiązującymi w tym roku zasadami dzienna opieka może być świadczona w miejscu zamieszkania, ośrodku wsparcia prowadzonym przez samorząd lub innym miejscu wskazanym przez opiekuna albo jego podopiecznego – jeśli dostanie pozytywną opinię ze strony gminy lub powiatu, które przystąpiły do programu i otrzymały z niego dofinansowanie. Podobnie jest w przypadku całodobowej opieki wytchnieniowej, która może być zapewniana w ośrodku wsparcia, placówce wpisanej do rejestru wojewody lub w innym, wybranym miejscu, które uzyska pozytywną rekomendację samorządu.
Kolejna wprowadzona w tym roku zmiana wiąże się z limitem godzin opieki wytchnieniowej. W 2019 r. opiekun mógł mieć w ciągu roku przyznane maksymalnie 240 godz. w wymiarze dziennym oraz z poradnictwa specjalistycznego. W br. jest natomiast tak, że na obydwie formy przysługują odrębne limity godzin: 240 na dzienną opiekę wytchnieniową oraz 40 na wsparcie ze strony specjalistów. Bez zmian pozostał wymiar całodobowej opieki, która wynosi 14 dni. Ponadto tak samo jak w ubiegłym roku gmina lub powiat, które zdecydują się zgłosić do programu, otrzymają dofinansowanie w wysokości 80 proc. kosztów realizacji opieki wytchnieniowej.
Wnioski o przyznanie dotacji samorządy mogą składać do właściwych urzędów wojewódzkich do 3 kwietnia. Taki sam termin został wyznaczony również w drugim ogłoszonym przez MRPiPS konkursie w programie „Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych”. Resort przeznaczy na niego 40 mln zł, a o te środki mogą ubiegać się tylko gminy. Będą one mogły otrzymać dofinansowanie na zapewnienie usług opiekuńczych niepełnosprawnym dzieciom oraz osobom dorosłym ze znacznym stopniem dysfunkcji zdrowotnej, które nie skończyły 75 lat. Istotną zmianą, która została wprowadzona w tegorocznej edycji tego programu, jest podwyższenie kryterium dochodowego, które uprawnia do przyznania usług. W 2019 r. próg wynosił 350 proc. tego obowiązującego w pomocy społecznej, w tym roku jest to 400 proc.