Rady gmin miałyby obowiązek utworzenia rady seniorów, jeśli z wnioskiem w tej sprawie zwróciłaby się setka mieszkańców, z których każdy ukończył 60 lat. Takie rozwiązanie zakłada projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym, złożony przez posłów Koalicji Obywatelskiej.
Obowiązek dotyczyłby gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Obecnie zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) rada gminy może (ale nie musi) utworzyć gminną radę seniorów z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk.
Projekt rozszerza ustawę o samorządzie gminnym w jeszcze jednym zakresie. Określa, że rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków. Określa w nim także zasady, na jakich członkom rady seniorów może zostać przyznana dieta lub zwrot kosztów podróży związanych z funkcjonowaniem rady, oraz precyzuje zasady jej działania.
Projektowana przez KO nowelizacja zakłada też zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) i ustawie o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.). Posłowie proponują dopisanie do nich artykułów upoważniających tworzenie rad seniorów. I zaznaczają, że są one ciałem o charakterze doradczym, gdzie mogą być przedkładane sprawy szczególnie istotne z punktu widzenia seniorów zamieszkujących daną gminę, powiat czy województwo. Ostateczne, wiążące decyzje może podjąć jedynie właściwy organ samorządu terytorialnego.
– Proponuje się, aby zadania w zakresie polityki senioralnej stanowiły jedno z zadań samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach – czytamy w uzasadnieniu.
Przepisy regulujące zasady działania oraz finansowania rad seniorów byłyby tożsame na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.
Rady seniorów składają się z przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
Etap legislacyjny
Projekt złożony w Sejmie