Rady gmin miałyby obowiązek utworzenia rady seniorów, jeśli z wnioskiem w tej sprawie zwróciłaby się setka mieszkańców, z których każdy ukończył 60 lat. Takie rozwiązanie zakłada projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym, złożony przez posłów Koalicji Obywatelskiej.
Obowiązek dotyczyłby gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Obecnie zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) rada gminy może (ale nie musi) utworzyć gminną radę seniorów z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk.
Projekt rozszerza ustawę o samorządzie gminnym w jeszcze jednym zakresie. Określa, że rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków. Określa w nim także zasady, na jakich członkom rady seniorów może zostać przyznana dieta lub zwrot kosztów podróży związanych z funkcjonowaniem rady, oraz precyzuje zasady jej działania.