Prowadzę żłobek. Niedawno wójt wydał decyzję o wykreśleniu go z rejestru żłobków. Stało się to po kontroli, która wykazała różne nieprawidłowości, w tym niedostosowanie powierzchni lokalu do liczby dzieci. Wójt twierdzi, że to dlatego, że nie naprawiłem stwierdzonych naruszeń. Nie zrobiłem tego z braku środków. Czy wójt miał prawo do takiej decyzji? Czy mogę się odwołać?
Wójt mógł wydać decyzję o wykreśleniu żłobka z rejestru żłobków, o ile faktycznie w trakcie kontroli wykazano nieprawidłowości, a przedsiębiorca ich nie usunął. Zgodnie bowiem z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wspomniany rejestr prowadzi – przy użyciu systemu teleinformatycznego – wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
W sytuacji opisanej przez przedsiębiorcę szczególne znaczenie mają jednak regulacje zawarte w art. 32 pkt 2, art. 34 i art. 57 ust. 5 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Z pierwszego przepisu wynika, że wykreślenie z rejestru następuje w przypadku nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Natomiast w drugim postanowiono, że odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.
Wreszcie z ostatniego artykułu wynika, że w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo wykreśla z wykazu podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, osobę, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, lub dziennego opiekuna oraz rozwiązuje umowę z dziennym opiekunem zatrudnianym przez gminę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Reklama
Z art. 104 i art. 107 par. 1‒3 kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Druga z regulacji zawiera zaś elementy składowe decyzji.
Warto przy tym zauważyć, że decyzja o wykreśleniu nie zależy od okoliczności związanych choćby z sytuacją finansowo-majątkową prowadzącego żłobek. Wójt nie bada kontekstu trudnej sytuacji przedsiębiorcy, przepisy bowiem na to mu nie pozwalają.
W zbliżonym stanie faktycznym orzekał Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 23 maja 2017 r. (sygn. akt II SA/Wa 2059/16). Tam decyzję o wykreśleniu żłobka z rejestru wydał burmistrz miasta, a odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego nie przyniosło oczekiwanego efektu. Końcowo sąd zgodził się, że burmistrz miał prawo w ramach sprawowanego nadzoru nad żłobkami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki do kontroli, czy pomieszczenia, w których prowadzony jest żłobek, spełniają odpowiednie wymagania lokalowe. „Był także uprawniony do wydania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku ich niewykonania w terminie przez skarżącą (co w niniejszej sprawie jest oczywiste) był także uprawniony do wydania decyzji o wykreśleniu żłobka z prowadzonego przez niego rejestru, zgodnie z art. 57 ust. 5 omawianej ustawy”– dodał sąd.
Rozwiązaniem w sytuacji czytelnika może być złożenie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego, a potem ewentualna skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ewentualnie można podjąć próbę ponownego wpisu – rzecz jasna należy uwzględnić wszystkie wymagania formalne dla prowadzenia żłobka, w tym dotyczące odpowiedniej powierzchni użytkowej adekwatnej do liczby dzieci podlegających opiece.
Podstawa prawna
Art. 26, art. 32 pkt 2, art. 34, art. 57 ust. 5 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.).
Art. 104, art. 107 par. 1‒3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).