Każda przeprawa rzeczna przyczynia się do rozwoju infrastruktury drogowej oraz stwarza szansę rozwoju gospodarczego danego obszaru gminy, powiatu, województwa.
Program ,,Mosty dla regionów” stanowi istotne uzupełnienie inwestycji rządowych, jakie realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa). Budowa mostów jest szansą na zwiększenie dostępności do najważniejszych dróg krajowych. Nastąpi zwiększenie konkurencyjności rozwoju REGIONU ze względu na poprawę dostępności komunikacyjnej. Dobra dostępność jest podstawowym warunkiem przyciągania inwestorów, utrzymywania zatrudnienia, wspierania budowy sieci miast oraz rozwoju turystyki. Niewątpliwie realizacja takich inwestycji będzie miała wpływ na poprawę życia lokalnych społeczności. Konkretne korzyści to: skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie przepustowości i płynności ruchu (brak korków), zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, a także poprawa logistyki transportu towarów.
Pomysł stworzenia rządowego instrumentu finansowego dotyczącego budowy mostów należy ocenić pozytywnie. Jedynym mankamentem, szczególnie w przypadku budowy przeprawy przez Wisłę, jest wysoki koszt realizacji inwestycji, który przekracza możliwości finansowe powiatu, nawet przy 80-proc. dotacji rządowej. Skomplikowany charakter przepraw rzecznych, szczególnie w przypadku dużych rzek (Wisła), wymaga również dużego zaangażowania pracowników merytorycznych. W finansowanie budowy powinny być zaangażowane Urzędy Marszałkowskie. Wymierne korzyści dotyczą jednak wszystkich samorządów na danym terenie.
Optymalnym rozwiązaniem w takim przypadku jest współpraca i porozumienie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie montażu finansowego budowy mostu i dróg dojazdowych. Takie rozwiązania dotyczą większości złożonych do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosków, których ogółem wpłynęło 75. Wymogiem formalnym zawartym we wniosku o refundację kosztów opracowania dokumentacji projektowej było podpisanie porozumienia pomiędzy zarządcami dróg tej samej kategorii, których dotyczy przeprawa. W przypadku planowanego do budowy mostu na rzece Wiśle w okolicy Kozienic i Maciejowic przedmiotowe porozumienie zostało zawarte pomiędzy powiatami: garwolińskim i kozienickim, ale również gminami: Kozienice i Maciejowice.
Na etapie budowy mostu porozumienie zgodnie z ustaleniami i rozmowami prowadzonymi z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i jego przedstawicielami będzie rozszerzone o samorząd Województwa Mazowieckiego. Wstępna deklaracja dotyczy udziału w kosztach budowy mostu w wysokości 75 proc. kosztów, które zobowiązany będzie ponieść beneficjent (ok. 130 mln zł, w tym 97,5 mln wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego).
O dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji ubiegają się samorządy wszystkich szczebli z 14 województw. Ogółem wnioskowana kwota dofinansowania na przygotowanie dokumentacji wynosi 86 mln zł, a koszty budowy przepraw, dla których złożono wnioski, przekraczają 4 mld zł. Jest to dużo więcej od tego, co na realizację programu przeznaczył rząd – zamierzał on wydać na program ok. 1,7 mld zł.
Konkludując, dla działalności przemysłowej, która stanowi podstawę rozwoju konkurencyjności, zasadnicze znaczenie ma dostępność do infrastruktury drogowo-mostowej.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rekomendowało w ramach programu, siedem przepraw mostowych, które będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Jedną z nich jest właśnie budowa mostu na Wiśle, który połączy powiaty garwoliński i kozienicki. Obecnie komisja złożona z przedstawicieli ministerstw: Inwestycji oraz Infrastruktury, a także Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Ostateczne decyzje w sprawie projektów zapadną jeszcze w czerwcu.