Zapewnienie podobnych standardów lokali wyborczych w całym kraju – taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji kodeksu wyborczego przygotowany przez sejmową komisję do spraw petycji.
Obecnie zgodnie z przepisami minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, (po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej), określa w akcie wykonawczym warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać lokal obwodowej komisji wyborczej, tak aby został dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
W każdej gminie musi znajdować się co najmniej 50 proc. takich pomieszczeń. Druga część nie podlega już jakimkolwiek regulacjom.
Reklama
Zdaniem projektodawców z punktu widzenia wyborców tak duże zróżnicowanie, które ma praktyczny wpływ na warunki w jakich oddają głosy, jest niedopuszczalne.
Dlatego projekt stwarza podstawę prawną do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych wymogów, jakie musi spełniać każdy lokal wyborczy (z wyłączeniem lokali tworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w ich oddziałach zewnętrznych, na polskich statkach morskich oraz za granicą).
Istnieją bowiem pewne standardy, które mogą być wdrożone we wszystkich miejscach bardzo niewielkim kosztem, ułatwiając przy tym głosowanie osobom mającym nawet niewielkie ograniczenia w swobodnym poruszaniu się, mniej sprawnym manualnie czy mającym problemy ze wzrokiem. Chodzi np. o zapewnienie w każdym lokalu możliwości oddania głosu zarówno na siedząco, jak i stojąco, zapewnienie miejsca, gdzie można odłożyć podczas wypełniania kart przedmioty osobiste, jak np. torebka czy kule, określenie rozmiaru stolika w sposób dostosowany do rozmiaru karty do głosowania.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do opinii Biura Analiz Sejmowych