Dzięki przyjętemu przez rząd projektowi ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w przyszłym roku samorządy będą mogły restrukturyzować dług przez spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi. Będą mogły też wcześniej spłacić dług z własnych środków finansowych np. nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, środków ze zwrotu udzielonych pożyczek lub wolnych środków z rozliczenia zaciągniętych zobowiązań.

Ustawa ma wejść w życie już 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z projektem, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będzie mógł dokonywać zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej jednostki, w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia uwzględniane będą zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Pozwoli to wyeliminować obchodzenie wskaźnika zadłużenia, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe samorządów. Zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki zostaną objęte ograniczeniem, takim jak dla tradycyjnych kredytów i pożyczek. Wszystkie wydatki na obsługę długu zostaną objęte limitem spłaty zadłużenia. Propozycje te pozwolą na racjonalizację gospodarki finansowej przy jednoczesnym zmniejszeniu długu publicznego i kosztów jego obsługi, podkreślono.

Samorządy będą musiały uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, co wzmocni proces monitorowania długu samorządów. Wolne środki zostaną wyłączone z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu, określonej w ustawie o finansach publicznych, aby samorządy nie zaciągały nadmiernych kredytów. Jak podkreśla rząd, obecnie zdarza się, że samorządy celowo zaciągają wyższe kredyty, które dodaje się do dochodów, aby wygenerować w ten sposób wyższe wydatki.

Doprecyzowane także mają zostać przepisy, że po zakończeniu roku budżetowego, do wyliczenia wskaźników finansowych brane są wielkości wykonane, a nie planowane. W projekcie doprecyzowano też przepisy dotyczące postępowań naprawczych.