Karta Dużej Rodziny to środek identyfikujący członka rodziny wielodzietnej. Dokument poświadcza prawo właściciela do wielu zniżek i dodatkowych uprawnień, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

„Rozwiązanie ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia” – zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Już 1, stycznia 2018 roku zacznie obowiązywać szereg zmian, które mają na celu ułatwienie korzystania ze zniżek.

Karta we wersji tradycyjnej i mobilnej

Ustawodawca poszedł z duchem czasu i umożliwił korzystanie ze zniżek bez konieczności noszenia przy sobie dokumentu. Od Nowego Roku o przynależności do grupy beneficjentów będą świadczyły: dotychczasowy dokument z tworzywa sztucznego zwany „kartą tradycyjną” oraz „karta elektroniczna” działająca dzięki zainstalowanemu na urządzeniu mobilnym oprogramowaniu, które udostępni minister właściwy do spraw rodziny.

Członek rodziny, zainteresowany „kartą elektroniczną” będzie musiał przedstawić swoje żądanie we wniosku o jej przyznanie. Rodzice, występujący w imieniu swoich dzieci będą musieli wskazać których członków rodziny dotyczy żądanie.

By doszło do wydania karty w wersji mobilnej. wnioskodawca musi podać: adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny, który z usługi będzie korzystać.

Nie w każdym przypadku wydanie karty jest bezpłatne

Co do zasady nie wniosek o wydanie karty pozbawiony jest opłaty. Do uiszczenia 9, 21 zł zobowiązane będą te osoby, które po otrzymaniu zgodnie z wnioskiem karty elektronicznej lub tradycyjnej, żądają odpowiednika w drugiej wersji.

Wójt może zwolnić wnioskodawcę z obowiązku uiszczenia opłaty, jeżeli przemawiają za tym względy materialne lub zdrowotne, a zainteresowany wystąpi z odpowiednim wnioskiem.

Obowiązek informacyjny po wystąpieniu zmiany danych

Co do zasady powinność ta spoczywa na posiadaczu karty. To on niezwłocznie po wystąpieniu zmian w :
- przesłankach do wydania dokumentu,
- danych zawartych w karcie,
- adresie poczty elektronicznej lub numerze telefonu (jeśli wydana została karta elektroniczna),
ma zawiadomić wójta, który wydał kartę.Wątpliwości pojawiają się, gdy zmiana miejsca zamieszkania powoduje zmianę podmiotu wydającego kartę. W takim przypadku uprzywilejowany powinien powiadomić organ, który wydał dotychczasową kartę, chyba że zainteresowany złożył już wniosek p przyznanie nowej karty w nowym miejscu zamieszkania. Wtedy to wójt, który otrzymał nowy wniosek informuje poprzedni organ. Dopuszczono także możliwość komunikowania w przedmiotowej sprawie drogą elektroniczną.

Utrata prawa do Karty Dużej Rodziny

Ponieważ uprawnionym do korzystania z dokumentu są także małżonkowie rodziców, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny, ustawodawca wprowadził możliwość pozbawienia prawa do zniżek z powodu następujących przyczyn:
- śmierci małżonka,
- utraty przez małżonka prawa do posiadania karty,
- unieważnienia małżeństwa,
- rozwiązanie małżeństwa przez rozwód,
- orzeczenie przez sąd o nieistnieniu małżeństwa.