Związek Powiatów Polskich krytykuje zaproponowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa sposób powoływania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Propozycja przygotowana przez resort znalazła się w projekcie ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego. Stanowi on element reformy procesu inwestycyjnego, realizowanej wokół projektowanego kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Jedna ze zmian zapisanych w projekcie nie podoba się samorządowcom. Chodzi o propozycję, zgodnie z którą powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ma powoływać wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (za zgodą głównego inspektora), po zasięgnięciu opinii starosty, przy czym jego zdanie nie będzie miało w takim przypadku charakteru wiążącego.
W uzasadnieniu projektu resort tłumaczy, że potrzeba takiej zmiany wynika z pojawiających się zastrzeżeń co do obiektywizmu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w zakresie kontroli obiektów należących lub realizowanych przez organy powiatu. Powołuje go bowiem i odwołuje starosta (za zgodą GINB).
Ministerstwo uważa, że taka zależność personalna powiatowych inspektorów od starosty jest za duża. Stąd propozycja zmian.
ZPP nie przekonuje jednak takie tłumaczenie. W swoim stanowisku zarzuca ministerstwu, że nie wskazało ani jednego przypadku, w którym tego rodzaju powiązanie realnie wpłynęłoby na nierespektowanie wymogów budowlanych w obiektach należących do powiatów.
Związek zwraca jednocześnie uwagę, że zmiana zasad powoływania i odwoływania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego na proponowaną w projekcie spowoduje, że zarzut braku obiektywizmu będzie można odnieść w stosunku do obiektów będących w zarządzie ministerstwa właściwego ds. budownictwa czy inwestycji o charakterze priorytetowym realizowanych z poziomu centralnego. Minister właściwy do spraw budownictwa będzie przecież sprawował pieczę nad organami nadzoru budowlanego.
W ocenie ZPP powyższe zmiany zmierzają do odejścia od modelu administracji zespolonej, co zdaniem samorządowców należy ocenić krytycznie.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach społecznych