Nie zmienią się dopuszczalne poziomy masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które może składować gmina. Zmodyfikowany za to zostanie sposób liczenia tych śmieci.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Ma wejść w życie 31 grudnia 2017 r.
Zgodnie z obecnymi przepisami gminy z roku na rok muszą kierować na wysypiska coraz mniej śmieci. Tego wymagają od Polski unijne przepisy. W 2017 r. ich poziom nie może przekraczać 45 proc., ogólnej masy odpadów, w latach 2018 i 2019 r. – 40 proc., a w 2020 r. – 35 proc. Takie same poziomy określone są w projektowanym rozporządzeniu.
Już teraz gminy mają kłopot ze spełnieniem wymogów. Ministerstwo Środowiska zidentyfikowało kilka problemów, które mogą utrudniać ich realizację. Jednym z nich jest sposób obliczania tych poziomów.
Wyliczany jest on w odniesieniu do danych z 1995 r. Tymczasem brakuje wskaźnika uwzględniającego zmiany demograficzne. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla gmin turystycznych i tych, w których liczba mieszkańców w roku rozliczeniowym wzrosła w porównaniu z 1995 r. Dlatego zgodnie z propozycją resortu środowiska w rozporządzeniu taki wskaźnik zostanie wprowadzony.
Ponadto brakuje jednolitego sposobu wyliczania poziomów składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Zgodnie bowiem z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) nie tylko gminy, lecz także przedsiębiorstwa odbierające śmieci zobowiązane są do ograniczenia składowania odpadów. Dlatego w projektowanym rozporządzeniu został określony sposób obliczania tych poziomów również dla firm.
Resort przypomina też, że śmieci przed umieszczeniem na składowisku powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego, termicznego lub biologicznego, co oznacza zakaz składowania odpadów nieprzetworzonych.
Ile wytworzyliśmy śmieci w 1995 r.
Każde państwo członkowskie UE zobowiązane jest do osiągnięcia celów określonych przepisami Dyrektywy Rady 1999/31/WE m.in. w zakresie ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W przypadku Polski dla potrzeb określenia postępów w gospodarowaniu takimi odpadami przyjęto, że w 1995 r. jako roku odniesienia, zostało wytworzonych 4,38 mln Mg (ton) tych odpadów, przy czym na mieszkańca miasta przypadało 155 kg, zaś na mieszkańca wsi 47 kg. Natomiast masa odpadów ulegających biodegradacji stanowiła 44 proc. masy wszystkich śmieci komunalnych wytworzonych w 1995 r.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji