Jeżeli właściciel nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego poniósł szkodę, to może żądać od gminy rekompensaty. I to nawet wówczas, gdy nie użytkował on terenu w sposób, do którego mógł zostać potencjalnie wykorzystany.
Mężczyzna był właścicielem działki budowlanej, którą był zmuszony sprzedać po zaniżonej cenie, bowiem zmianie uległ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z terenu mieszkalnictwa o niskiej intensywności zabudowy stał się on bowiem obszarem dróg publicznych. W związku z powyższym mężczyzna wniósł pozew przeciwko gminie o odszkodowanie.
Sąd I instancji uznał roszczenie za zasadne. W uzasadnieniu przyznał, że jeżeli w związku ze zmianą planu miejscowego korzystanie z nieruchomości w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel może żądać od gminy odszkodowania. I to nawet w przypadku, gdy nie użytkował on terenu w sposób, do którego mógł zostać potencjalnie wykorzystany. Zdaniem sądu rejonowego pojęcie korzystania z nieruchomości obejmuje możliwość realizacji określonych projektów lub zamierzeń i nie ogranicza się do sytuacji, w których właściciel podjął już konkretne działania faktyczne lub prawne.
Wskazał także, że powód zawsze traktował swój teren jako działkę pod zabudowę. Świadczy o tym fakt, że już wcześniej mężczyzna chciał ją jako taką sprzedać. Faktyczne korzystanie z nieruchomości na cele budowlane nie polega jedynie na podjęciu czynności w celu jej zabudowy, ale również na zamiarze jej zbycia jako terenu, który się do tego nadaje. Poza tym działka była uzbrojona, miała dostęp do drogi publicznej i wszystkich mediów, zatem faktycznie można ją było wykorzystać w taki sposób.
Apelację od wyroku złożyła gmina. Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał odwołanie za bezzasadne.
W uzasadnieniu podkreślił, iż podziela pogląd, że ocenę, czy nieruchomość może być użytkowana w obecny sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, powinno się opierać nie tylko na uprzednim faktycznym jej wykorzystaniu, ale należy też uwzględniać możliwości w tym zakresie. Trzeba więc badać nie tylko to, jak była, lecz także to, jak mogła być zagospodarowana.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 17 maja 2017 r., sygn. akt VI Ca 162/17.