Samorząd działa w interesie osób popierających podjętą przez niego uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając zażalenie spółki.
Gmina przygotowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Spółka będąca właścicielem nieruchomości leżącej na terenie objętym tym dokumentem chciała go zaskarżyć. Powołując się na orzeczenia sądów administracyjnych, wskazała, że wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił jednak dopuszczenia firmy do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania.
Sprawa trafiła do NSA. Sędziowie na niejawnym posiedzeniu uznali, że zaskarżona uchwała jest prawidłowa, bowiem została przyjęta zgodnie z przepisami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778).
Zgodnie z nią zatwierdzony w drodze uchwały miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. Tym samym tryb postępowania w sprawie jego projektowania, uchwalania i zmiany nie jest określony przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, lecz ustawą dotyczącą zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego. Sędziowie wskazali, że procedura planistyczna jest całkowicie odrębnie uregulowana. Ponadto odrębność tego postępowania dotyczy nie tylko podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale także wniesienia do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargi na tę uchwałę. Musi być to przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, bo z taką skargą mamy do czynienia w niniejszej sprawie. To zaś reguluje art. 101 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.). W przeciwieństwie do postępowania administracyjnego, w którym stroną może być każdy, czyjego interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy postępowanie (art. 28 k.p.a.), uprawnionym do wniesienia skargi na uchwałę organu gminy może być jedynie ten podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone (art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Dopiero wykazanie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia stwarza możliwość przeprowadzenia merytorycznej oceny rodzaju tego naruszenia wobec podmiotu kwestionującego przed sądem administracyjnym legalność planu.
ORZECZNICTWO
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lipca 2016 r., sygn. akt II OZ 753/16.