Pani Iwona jest nauczycielką. – Kilka tygodni temu dostałam nagrodę jubileuszową za 20 lat zatrudnienia – pisze czytelniczka. – Już po fakcie dowiedziałam się, że do stażu zalicza się też czas pracy w gospodarstwie rolnym. Posiadam taki pięcioletni okres. Władze szkoły odmówiły mi jednak wypłaty wyższej nagrody za 25 lat. Twierdzą, że nie dostarczyłam dokumentów w terminie i nic już nie mogą zrobić. Czy to prawda – pyta.
Okres pracy w gospodarstwie rolnym ma wpływ na świadczenia pracownicze. Między innymi na nagrody jubileuszowe należne nauczycielom. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każda praca wykonywana na roli generuje zyski dla zatrudnionych.
Nasza czytelniczka powinna udowodnić, że gospodarstwo rolne należało do niej lub do jej współmałżonka. Premiowana jest również praca w majątku należącym do rodziców lub teściów, którzy później przepisali ziemię na rzecz czytelniczki albo jej męża. Taki okres powinien przypadać przed 1983 r. i po ukończeniu przez panią Iwonę 16. roku życia. Uprawnienia zyska też domownik, ale tylko pod warunkiem, że pracował w gospodarstwie po 31 grudnia 1982 r.
Jeśli spełniony został któryś z powyższych warunków, to należy przedstawić odpowiednie świadectwo pracodawcy. Co do zasady wystarczające jest zaświadczenie, które można uzyskać w urzędzie gminy. W razie braku niezbędnych dowodów trzeba posiłkować się zeznaniami świadków.
Z informacji przekazanych przez panią Iwonę wynika, że zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym pozwoliłoby jej ubiegać się o wyższą nagrodę jubileuszową. Za 20 lat pracy nauczycielowi przysługuje 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego, natomiast za 25-letni staż 100 proc. pensji. Roszczenie o wypłatę staje się wymagalne w dniu przedstawienia świadectw zatrudnienia i innych zaświadczeń. Oznacza to, że można dochodzić wypłaty różnicy pomiędzy należną a otrzymaną nagrodą. Żądanie dopłaty powinno zostać uznane już w dniu dostarczenia dokumentacji.
Trzeba jednak zauważyć, że czytelniczka otrzyma tylko jedną, wyższą nagrodę, a mianowicie za 25-letni staż pracy. Gdyby dostarczyła dokumentację terminowo, otrzymałaby dwie wypłaty – za 20 i za 25 lat zatrudnienia. Zbyt późne przedstawienie zaświadczenia pracodawcy może mieć więc negatywne skutki finansowe. Warto wiedzieć, że prawo do otrzymania obu świadczeń przysługuje, gdy kolejny jubileusz będzie miał miejsce po upływie co najmniej 12 miesięcy od otrzymania poprzedniej nagrody.
Podstawa prawna
Art. 47 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.). Par. 5 ust. 1, 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001 r. nr 128, poz. 1418).