Pani Ewelina została zwolniona z pracy bez zachowania terminu wypowiedzenia. – Przełożeni nie byli zadowoleni z moich wyników – mówi czytelniczka. – Ze świadectwa pracy wynika, że umowa została rozwiązana z winy pracownika, a z takim dokumentem mam marne szanse na znalezienie nowego zatrudnienia. Przecież pracodawca powinien był wypowiedzieć mi umowę. Czy mogę sprostować świadectwo pracy – denerwuje się czytelniczka.
Kodeks pracy wskazuje zamknięty katalog przyczyn, które prowadzą do rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika. Należą do nich: ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, popełnienie przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie oraz zawiniona utrata uprawnień.
Z powyższego wyliczenia nie wynika, żeby pracodawca mógł zastosować dyscyplinarkę w przypadku niezadowolenia z efektów starań podwładnego.
Jednak bezpodstawne rozwiązanie umowy nie prowadzi samo przez się do nieważności świadectwa pracy. Pracodawca pani Eweliny złożył oświadczenie o zastosowaniu zwolnienia dyscyplinarnego, a następnie wystawił dokument zaświadczający, że dokonał takiej czynności. Świadectwo pracy ma charakter dokumentu prywatnego, a nie urzędowego, i nie staje się wadliwe przez to, że przełożony naruszył zasady dotyczące wypowiadania stosunku pracy. Pani Ewelina mogłaby kwestionować brzmienie otrzymanego dokumentu, gdyby szef wypowiedział jej umowę, a następnie w dokumentacji wskazał, że doszło do zwolnienia dyscyplinarnego.
Istnieje inne rozwiązanie, z którego nasza czytelniczka powinna niezwłocznie skorzystać. Otóż w razie niezgodnego z przepisami rozwiązania umowy pracownikowi przysługuje prawo wytoczenia powództwa. Właściwy jest wydział pracy sądu rejonowego. Pani Ewelina może żądać albo przywrócenia na zajmowane stanowisko, albo odszkodowania. Jeśli zależy jej jedynie na świadectwie pracy, to powinna domagać się rekompensaty. Jej wysokość zależna jest od czasu, który pozostał do końca umowy, lub od okresu wypowiedzenia. Nie może jednak przekraczać trzymiesięcznego wynagrodzenia.
Trzeba pamiętać, że termin na wniesienie powództwa wynosi zaledwie 14 dni od złożenia oświadczenia przez przełożonego. Jeśli sąd uzna, iż umowa została rozwiązana bezpodstawnie, nakaże pracodawcy zapłacić odszkodowanie i sprostować świadectwo pracy.
Podstawa prawna
Art. 52 par. 1, art. 56 par. 1, art. 58, art. 97 par. 21, art. 264 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).