Kodeks pracy nie będzie już dyskryminował w dostępie do zatrudnienia ze względu na płeć. Oddzielnie wskazane będą ograniczenia w wykonywaniu niektórych prac przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz pozostałe pracownice. Tak wynika z projektu nowelizacji k.p., który przyjął wczoraj rząd.
Obecnie zgodnie z art. 176 k.p. nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Przepis ten dotyczy wszystkich pracownic, a nie tylko tych w ciąży lub karmiących piersią. Komisja Europejska uznała, że jest to niezgodne z prawem unijnym, bo nie zapewnia równouprawnienia płci.
Po zmianach art. 176 k.p. będzie dotyczył jedynie kobiet w ciąży i karmiących piersią. Na jego podstawie zostanie wydane rozporządzenie zawierające wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla takich zatrudnionych (m.in. przy przenoszeniu ciężarów, przy podwyższonym ciśnieniu itp.). Z kolei prace wzbronione pozostałym pracownicom (czyli niebędącym w ciąży i niekarmiącym piersią) zostaną ujęte w rozporządzeniu z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 313 ze zm.). W tym akcie znajdą się np. ograniczenia co do masy ręcznie przemieszczanych przedmiotów oraz pracy w narażeniu na hałas.
Etap legislacyjny
Rząd przyjął projekt ustawy