Rząd zajmie się we wtorek projektem noweli Kodeksu pracy dotyczącym ochrony w pracy kobiet w ciąży i karmiących matek. Ministrowie omówią też m.in. propozycje zmian ws. oznaczeń produktów rolnych mające na celu ochronę zarejestrowanych produktów regionalnych.

W porządku obrad jest również projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, który określa warunki zatrudnienia w Polsce pracowników delegowanych tutaj z innych państw UE.

Projekt zmian w Kodeksie pracy, którym zajmą się we wtorek ministrowie, służy harmonizacji polskiego prawa z przepisami UE o równości szans i traktowania kobiet i mężczyzn w pracy.

Polecany produkt: Kodeks pracy 2016 >>>

Obecnie - zgodnie z Kodeksem pracy - nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Projektowana nowelizacja zakłada, że kobiety w ciąży i matki karmiące dziecko piersią nie będą mogły wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie.

W projekcie proponuje się również doprecyzowanie upoważnienia dla rządu do określenia w rozporządzeniu wykazu obejmującego prace mogące mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Wiążą się one - według propozycji MRPiPS - z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów. Brane pod uwagę mają być też sposób i warunki wykonywania tych prac, z uwzględnieniem rodzajów czynników środowiska pracy i poziomu ich występowania.

Ponadto rząd omówi projekt zmian w ustawie o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, które mają się przyczynić do skuteczniejszej ochrony zarejestrowanych produktów regionalnych.

Przygotowany przez resort rolnictwa projekt ma na celu wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych w UE jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności.

Wzmocniony ma być także system nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania i cofania certyfikatów zgodności. Będzie również możliwość kontroli u producentów, którzy sprzedają produkty wyprodukowane niezgodnie z zarejestrowaną specyfikacją pod zarejestrowanymi nazwami lub nazwami odwołującymi się do nich.

Z kolei projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług zakłada, że delegujący pracownika do Polski zapewnia mu m.in. warunki zatrudnienia, które są nie mniej korzystne niż określone w naszym Kodeksie pracy normy i wymiaru czasu pracy, okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku, wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Nie niższe od minimalnego musi być też wynagrodzenie za pracę. Zachowane muszą być również zasady wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Delegujący musi też zapewnić przewidziane w polskim prawie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, równego traktowania i braku dyskryminacji w zatrudnieniu.

Rada Ministrów zajmie się również projektem zmian w rozporządzeniu regulującym zasady wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Ponadto ministrowie w drodze uchwały prawdopodobnie powołają komisarza generalnego sekcji polskiej Międzynarodowej Wystawy EXPO 2017 w stolicy Kazachstanu.

W porządku wtorkowych obrad Rady Ministrów znalazł się również projekt zmian w uchwale w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy "Obywatel". Jej celem jest ułatwienie obywatelom kontaktu z administracją. W ramach tej inicjatywy w połowie zeszłego roku uruchomiono serwis informacyjny obywatel.gov.pl dostarczający m.in. opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy obywatelom. (PAP)

mce/ mok/