W przypadku choroby podczas urlopu wypoczynkowego czy dni wolnych, pracownik otrzyma rekompensatę za cały okres, jaki obejmuje zwolnienie lekarskie. Inaczej jest w przypadku urlopu bezpłatnego i macierzyńskiego.

Zasiłek chorobowy przysługuje zasadniczo osobom, które stały się niezdolne do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego - obowiązkowego (na przykład umowa o pracę) lub dobrowolnego (na przykład umowa zlecenia lub samozatrudnienie). Zasiłek przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, a podstawą jego otrzymania jest zwolnienie lekarskie.

Dlatego, jeżeli okres niezdolności obejmuje także dni wolne od pracy - wynikające z rozkładu pracy zatrudnionego, w tym soboty i niedziele - pracownik otrzyma zasiłek za ten okres.

Choroba w czasie urlopu wypoczynkowego

Zasiłek przysługuje także w przypadku choroby w czasie płatnego urlopu wypoczynkowego pracownika.

W przypadku przepisy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, Kodeksu pracy dopuszczają podzielenie urlopu na części. Urlop zostaje więc przerwany, a niewykorzystaną część pracodawca musi udzielić podwładnemu w terminie późniejszym. Nie ma przy tym znaczenia, ile trwała niezdolność do pracy danej osoby - nawet więc jednodniowa niedyspozycja zostaje odliczona od całości urlopu.

Czy pracodawca może zmienić termin urlopu, a potem nalegać na wykorzystanie go do końca roku?>>

Za wykorzystaną część urlopu wypoczynkowego pracownik otrzymuje wynagrodzenie urlopowe, natomiast za czas niezdolności do pracy - wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Pracownik i pracodawca wspólnie ustalają, kiedy dana osoba wykorzysta część urlopu, którą obejmuje zwolnienie lekarskie (w jaki sposób, dowiesz się tutaj>>).

A jak jest z innymi urlopami

Zasiłku nie otrzyma już jednak pracownik, który zachoruje, gdy przebywa na urlopie bezpłatnym. W czasie urlopu bezpłatnego zawieszeniu ulegają bowiem prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy - przede wszystkim znaczy to, że pracodawca nie musi wypłacać podwładnemu wynagrodzenia i innych świadczeń, podczas gdy ten nie wykonuje wtedy pracy. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Pracodawca nie odprowadza też za pracownika składek emerytalno-rentowych, chorobowej, wypadkowej i zdrowotnej (ubezpieczenie zdrowotne działa tylko przez pierwsze 30 dni urlopu). Urlop bezpłatny stanowi więc dla pracownika okres przerwy w ubezpieczeniach społecznych - a bez ubezpieczenia chorobowego pracownik traci prawo do świadczeń chorobowych.

Jeżeli jednak niezdolność do pracy trwa nadal po zakończeniu urlopu bezpłatnego, pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia po zakończeniu urlopu bezpłatnego.

>>Czytaj też: Czy urlop bezpłatny chroni przed zwolnieniem

Także w przypadku urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego pracownikowi nie przysługuje zasiłek chorobowy, ponieważ nie ma możliwości pobierania dwóch świadczeń jednocześnie ani przerwania pobierania zasiłku macierzyńskiego, by otrzymywać zasiłek chorobowy.

Podobnie jak w przypadku urlopu bezpłatnego, jeśli choroba trwa po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.