Urlop bezpłatny nie chroni pracownika przed wypowiedzeniem między innymi w razie likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy.

Urlop bezpłatny jest udzielany wyłącznie na pisemny wniosek pracownika, ale o jego przyznaniu decyduje już pracodawca. W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu, a tym samym zawieszone zostają prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy - przede wszystkim oznacza to, że pracodawca nie musi wypłacać podwładnemu wynagrodzenia i innych świadczeń, podczas gdy ten nie wykonuje wtedy pracy. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>> A jakich jeszcze urlopów może (lub musi) udzielić pracodawca, dowiesz się z naszej galerii:

Natomiast, podobnie jak w przypadku urlopu wypoczynkowego, na urlopie bezpłatnym obowiązuje ochrona stosunku pracy. Pracownik jest więc chroniony przez zwolnieniem w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeśli jego nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona i nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracodawca nie może także wypowiedzieć pracownikowi warunków pracy lub płacy. O wypowiedzeniu zmieniającym więcej przeczytasz tutaj>>

Jednak pracownika na urlopie bezpłatnym można zwolnić w trybie dyscyplinarnym, jeśli dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, o czym pracodawca dowiedział się w trakcie jego nieobecności w pracy. Kiedy dokładnie można natychmiast zwolnić pracownika, przeczytasz tutaj>>

Ochrona przed wypowiedzeniem nie obowiązuje również w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Co więcej, jeśli upadający lub będący w stanie likwidacji pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to obowiązują przepisy o zwolnieniach grupowych. Zgodnie z nimi, dopuszczalne jest zwolnienie pracownika w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ponadto, zwolnienie jest możliwe, jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu zakładowa organizacja związkowa nie zgłosi sprzeciwu. Pracodawca może też w tym wypadku wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające.