Sprawdź, kto może się starać o Europejską Legitymację Zawodową.
Pracuję w zawodzie regulowanym. Z uwagi na niskie zarobki w Polsce zamierzam podjąć pracę za granicą. Obawiam się, że procedura uznania kwalifikacji zawodowych, które posiadam, może być bardzo skomplikowana w innym kraju Unii Europejskiej. Czy w Polsce jeszcze przed wyjazdem można załatwić te formalności?
W przypadku takich zawodów jak pielęgniarka odpowiedzialna za opiekę ogólną, fizjoterapeuta, farmaceuta, przewodnik górski i pośrednik w obrocie nieruchomościami można się starać się wydanie Europejskiej Legitymacji Zawodowej (ELZ). Taka możliwość istnieje dopiero od 18 stycznia br. Natomiast w przypadku innych zawodów uznanie kwalifikacji można uzyskać tylko w drodze standardowych procedur, w których zainteresowany musi się skontaktować z właściwym organem w państwie, w którym zamierza pracować. W przyszłości procedura wydawania europejskiej legitymacji ma zostać rozszerzona na inne zawody.
Europejska Legitymacja Zawodowa jest elektronicznym dokumentem potwierdzającym:
uznanie kwalifikacji zawodowych w innym państwie członkowskim UE lub
tymczasowe spełnienie warunków niezbędnych do zgodnego z prawem świadczenia usługi transgranicznej w innym unijnym kraju.
W przeciwieństwie do standardowej procedury, ubieganie się o EZL jest wygodniejsze, albowiem wniosek o jej wydanie składa się poprzez przeznaczoną do tego ogólnoeuropejską stronę internetową (www.europa.eu, wybierając kolejno zakładki: Życie i Praca w UE, Praca i emerytura, Oficjalne uznawanie kwalifikacji zawodowych, Europejska legitymacja zawodowa) do organu właściwego dla danego zawodu regulowanego w państwie wysyłającym. Oznacza to, że Polacy wyjeżdżający za granicę mogą przekazać w ten sposób wniosek o legitymację do polskiej instytucji wskazanej dla danej profesji. W przypadku np. pielęgniarek jest to Ministerstwo Zdrowia, farmaceutów – Naczelna Rada Aptekarska, a przewodników górskich – Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Podstawa prawna
Art. 40, art. 42–43 ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Planuję wystąpić o elektroniczną legitymację zawodową. Zastanawiam się, jak wygląda taka procedura i czy trzeba za nią zapłacić. Czy legitymacja wydawana jest bezterminowo?
Do wniosku o EZL trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje w formie elektronicznych kopii. Szczegółowy ich zestaw zależy od zawodu, którego podanie dotyczy. Wykaz dokumentów dla każdego z nich dostępny jest na stronie internetowej, poprzez którą składa się wniosek (www.europa.eu).
Przewidziane są dwie procedury. Pierwsza dotyczy tych osób, które starają o uznanie kwalifikacji w zawodach regulowanych, uważanych w danym państwie za związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem publicznym. Procedura ta składa się z dwóch części. Najpierw organ państwa wysyłającego, po otrzymaniu wniosku, sprawdza kompletność dokumentacji. W przypadku braków wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Następnie zweryfikuje ważność i autentyczność dokumentów. Wreszcie zatwierdza je i przekazuje wniosek do właściwego organu w państwie przyjmującym, o czym informuje wnioskodawcę. W drugiej części procedury organ państwa przyjmującego porównuje kwalifikacje wnioskodawcy z wymaganymi w swoim kraju i decyduje o ich uznaniu. Jeśli stwierdzi, że osobie starającej się o uznanie kwalifikacji brakuje wiedzy lub umiejętności w stosunku do wymagań obowiązujących w państwie przyjmującym, może uzależnić wydanie legitymacji od odbycia stażu adaptacyjnego, czyli okresu praktyki pod nadzorem osoby w pełni wykwalifikowanej lub zdania testu umiejętności (do wyboru dla wnioskodawcy).
Legitymacja zachowuje ważność dopóki wnioskodawca posiada prawo wykonywania zawodu regulowanego.
Natomiast w przypadku ubiegania się o europejską legitymację zawodową w celu świadczenia usługi transgranicznej w zawodach, które nie są związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym w państwie przyjmującym, legitymację wydaje, po zweryfikowaniu dokumentów, organ państwa wysyłającego. Taki dokument zachowuje ważność przez 18 miesięcy. Po upływie tego czasu może ona zostać przedłużona.
Wydanie legitymacji jest płatne. Obowiązują tutaj dwie stawki. Pierwsza wynosi 35 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania legitymacji (w 2016 r. ustalono je na 1850 zł, opłata wyniesie więc 647,50 zł). Obowiązuje ona dla:
posiadaczy kwalifikacji nabytych poza Polską w innym państwie członkowskim, którzy ubiegają się o ich uznanie w naszym kraju,
usługodawców na stałe prowadzących działalność w innym kraju członkowskim zamierzających świadczyć na terytorium Polski usługę transgraniczną w jednym z zawodów uważanych za związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, których obowiązuje sprawdzenie kwalifikacji.
Drugą stawkę w wysokości 3 proc. minimalnego wynagrodzenia zapłacą natomiast ci, którzy ubiegają się o legitymację w celu świadczenia w innym państwie usługi w zawodzie, który nie jest tam uważany za związany ze zdrowiem i bezpieczeństwem publicznym.
Podstawa prawna
Art. 43, 45 i 46 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Chciałbym posiadać europejską legitymację zawodową. Zastanawiam się, czy taki dokument przypomina certyfikat, czy raczej plastikową kartę?
Europejska legitymacja zawodowa nie jest wydawana w tradycyjnej formie, ale w postaci elektronicznej. Właściwy system informatyczny potwierdza, że osoba, która posiada ELZ, pozytywnie przeszła wszystkie kontrole administracyjne, a kwalifikacje zawodowe zostały uznane przez kraj, w którym chce pracować. Po pomyślnym przejściu całej procedury można wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej w formacie PDF. Będzie ono zawierać m.in. numer referencyjny, na podstawie którego przyszły pracodawca może sprawdzić online ważność ELZ.
Podstawa prawna
Art. 41 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.