Zobacz, jakie korzyści przyniesie wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i kto będzie jego beneficjentem.
Rama ułatwi ocenę kwalifikacji / Dziennik Gazeta Prawna
1. Z punktu widzenia obywatela:
● pozwoli porównywać i oceniać z osobistej perspektywy możliwe do zdobycia certyfikaty i dyplomy, a tym samym lepiej planować podnoszenie swoich kwalifikacji i rozwój kariery zawodowej,
● ułatwi racjonalny wybór szkoły i uczelni, wyszukiwanie odpowiednich szkoleń oraz informacji o możliwości uzyskania dyplomów potwierdzających posiadaną wiedzą i umiejętności,
● znacznie uprości uznawanie kompetencji zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej i poprzez nieformalne uczenie się (np. w toku pracy zawodowej),
● zwiększy możliwości uczenia się w różny sposób i uzyskiwania kwalifikacji,
● ułatwi zdobywanie nowych zawodów oraz przechodzenie pomiędzy różnymi branżami,
● umożliwi prezentowanie swoich kwalifikacji w sposób bardziej komunikatywny dla pracodawców na polskim i europejskim rynku pracy – ustawa o ZSK pozwala bowiem na wzajemne odnoszenie kwalifikacji nadawanych w Polsce i w innych krajach.
2. Z punktu widzenia pracodawcy:
● umożliwi lepszą identyfikację kwalifikacji ważnych z punktu widzenia prowadzonej działalności,
● ułatwi właściwy dobór wykwalifikowanych kadr oraz pomoże w ocenie rzeczywistych kompetencji kandydatów do pracy, a tym samym ograniczy błędy w rekrutacji,
● ułatwi wspieranie rozwoju zawodowego pracowników, ograniczy liczbę nietrafnych decyzji w tej dziedzinie m.in. dzięki dostępności szczegółowych informacji o tym, jakie kompetencje wiążą się z uzyskaniem przez pracownika nowej kwalifikacji,
● zwiększy szanse zdobywania zamówień na europejskim rynku poprzez możliwość wykazania rzeczywistej wartości kwalifikacji posiadanych przez kadrę przedsiębiorstwa (dzięki porównywaniu kwalifikacji nadawanych w Polsce i innych krajach).
3. Z punktu widzenia władz publicznych różnych szczebli:
● umożliwi zwiększenie efektywności wydawania środków publicznych na rozwijanie kompetencji i przekwalifikowanie (dzięki określeniu wymagań dotyczących jakości kwalifikacji oraz wdrożeniu mechanizmów kontrolnych w tym zakresie),
● ułatwi realizację zadań oraz projektów określonych w Regionalnych Programach Operacyjnych w obszarze uczenia się osób dorosłych (zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej jednym z obowiązkowych wskaźników monitorowanych przy wykorzystaniu pieniędzy unijnych jest udział środków przeznaczonych na uzyskanie kwalifikacji zgodnych z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji),
● dostarczy nowe instrumenty dla działań doradców zawodowych i edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli poprzez stworzenie łatwego dostępu do pełnej informacji o możliwych do uzyskania kwalifikacjach, w tym o wymaganych efektach uczenia się dla każdej kwalifikacji oraz o możliwych ścieżkach dochodzenia do nich.
W konsekwencji: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji będzie miało pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy Polski przez podniesienie poziomu kapitału ludzkiego.