NSA uznał, że można wstrzymać decyzję o skreśleniu ochroniarza z listy kwalifikowanych pracowników ochrony, jeśli miałoby to doprowadzić do utraty jego źródła utrzymania. Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 – u.o.o.m.) na prowadzoną przez komendanta wojewódzkiego policji listę można wpisać tylko osobę, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne. Od 1 stycznia 2014 r. wszczęcie takiego postępowania powoduje skreślenie z listy. Wcześniej przepisy mówiły o zawieszeniu uprawnień do czasu rozstrzygnięcia.
W rozpatrywanej sprawie ochroniarz zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wstrzymanie decyzji o skreśleniu go z listy, jako że utrata uprawnień spowoduje zwolnienie go z pracy. Wnioskodawca wyjaśnił, że uniewinnienie przez sąd karny nie pociągnie za sobą przywrócenia go na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i będzie zmuszony ponownie uzyskać wpis. A do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności karnej nie będzie miał środków do życia.
WSA przychylił się do tego wniosku, uznając, że wystąpiła przesłanka wynikająca z art. 61 par. 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 ze zm.). Przepis ten stanowi, że sąd może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.
Komendant wojewódzki wniósł na to rozstrzygnięcie zażalenie do NSA, wskazując, że zgodnie z art. 29 ust. 9 u.o.o.m. decyzja o skreśleniu z listy podlega natychmiastowemu wykonaniu, a w takim wypadku nie jest możliwe jej wstrzymanie w trybie art. 61 par. 3 p.p.s.a. NSA uznał jednak, że nie znaczy to jeszcze, że z tego powodu nie może jej wstrzymać sąd administracyjny.
– Nadanie decyzji administracyjnej klauzuli natychmiastowej wykonalności nie ma wpływu na możliwość wstrzymania jej wykonania przez sąd na podstawie art. 61 par. 3 p.p.s.a., o ile wstrzymanie danej decyzji jest możliwe. Nie budzi wątpliwości, że wstrzymanie wykonania decyzji w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony w rozumieniu art. 29 ust. 8 ustawy o ochronie jest możliwe – stwierdził NSA.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 1 grudnia 2015 r. sygn. akt II GZ 770/15.