Od 2016 roku zostanie prawnie uregulowana kwestia zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Pracodawca nie będzie mógł odwołać podwładnego z takiego zwolnienia, nie będzie też w więc przeszkód, aby dana osoba rozpoczęła zatrudnienie w kolejnej firmie.

W okresie wypowiedzenia uprawnienia i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy nie ulegają zmianie. Zatrudniony ma więc między innymi prawo do wynagrodzenia na takim samym poziomie czy do świadczeń socjalnych. Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę, dowiesz się tutaj>>

Ponadto dana osoba nadal jest zobowiązana do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości zwolnienia jej z tego obowiązku. Pracodawca może co prawda zwolnić jednostronnie pracownika ze świadczenia pracy, jeżeli utracił do niego zaufanie i nie chce już z nim współpracować lub w przypadku, gdy jest to uzasadnione interesem ekonomicznym pracodawcy, na przykład likwidacją stanowiska i brakiem możliwości oddelegowania pracownika do innej pracy.

Strony mogą również zawrzeć porozumienie w tej sprawie - na wniosek pracownika, ale na mocy oświadczenia pracodawcy. I jeśli w dokumencie nie zostanie poruszona kwestia nowego zatrudnienia, to pracodawca może w każdej chwili odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i wezwać - wciąż jego - podwładnego do pełnienia obowiązków. Zwolnienie ze świadczenia pracy nie jest bowiem jednoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku pozostawania w dyspozycji pracodawcy.

Tak więc aktualnie pracownik może na wypowiedzeniu podjąć nową pracę, o ile nie koliduje ona z obowiązkami wynikającymi z pierwszego zatrudnienia i musi zawsze być gotowy na stawienie się w starym zakładzie pracy. Jeżeli wezwany tego nie uczyni, może nawet zostać zwolniony dyscyplinarnie z pracy za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Nie każdy powód jest dobry. Zobacz, kiedy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika>>

Co się zmieni od nowego roku?

Zmiany w Kodeksie pracy (Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015 poz. 1220), jakie wchodzą w życie od 22 lutego 2016 r., regulują prawnie możliwość zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, bez znaczenia na rodzaj umowy. Zwolnienie będzie mogło być stosowane w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, na czas określony i na okres próbny, ale nowe zasady nie obejmą umów zlecenia i o dzieło.

Decyzja o zwolnieniu nadal będzie stanowić jednostronną czynność pracodawcy - nie będzie wymagana zgoda pracownika w tym zakresie. Zwolnienie nie będzie również musiało dotyczyć całego okresu wypowiedzenia.

Jednak nowe przepisy nie przewidują możliwości odwołania pracownika z tego zwolnienia. W związku z tym, o ile strony nie ustalą takiej możliwości, pracodawca nie może żądać powrotu pracownika do firmy. Nie ma prawa także wyciągać wobec niego żadnych konsekwencji, jeśli ten podejmie nową pracę.

Za okres zwolnienia pracownik otrzyma wynagrodzenie obliczane, tak ja za czas urlopu wypoczynkowego (Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, projekt w konsultacjach). Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy sprawdzisz tutaj>>

Oczywiście pracy podczas wypowiedzenia nie będzie mógł podjąć pracownik, jeśli podpisał z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji, na mocy której pracownik ma zakaz świadczenia pracy u innego podmiotu w okresie zatrudnienia lub po jego zakończeniu.