Niewypłacalność firm nastąpi w razie rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.
Od 1 stycznia 2016 r. zmieni się procedura wypłaty zaległych wynagrodzeń dla pracowników upadających przedsiębiorstw. Wtedy w życie wejdzie ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978), która reguluje kwestie zawierania układu przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika. Przepisy te modyfikują także zasady ubiegania się o wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Nowelizują bowiem ustawę z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 272 ze zm.). Modyfikacje mają dostosować jej regulacje do charakteru postępowań restrukturyzacyjnych unormowanych w ustawie z 15 maja 2015 r.
Zmieni się m.in. katalog przypadków, w których zachodzi niewypłacalność pracodawcy (uprawniająca do ubiegania się o wypłatę z FGŚP). Zgodnie z nowymi przepisami nastąpi ona m.in. w sytuacji, gdy sąd upadłościowy lub restrukturyzacyjny wyda postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego). Jednocześnie z katalogu wyeliminowane zostaną niektóre dotychczasowe przypadki, które wskazywały na niewypłacalność. Chodzi o wydanie postanowień: o ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika oraz zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu.
– Nadal będzie obowiązywała zasada, że niewypłacalność zachodzi także, gdy oddalony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości pracodawcy ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (lub wystarcza jedynie na ten cel) albo jest obciążony hipoteką, zastawem – również tym rejestrowym lub skarbowym – lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania – tłumaczy Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc – Doradztwo Kadrowe.
Zgodnie z nowymi przepisami zmieni się także katalog osób, które w okresie miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy sporządzają i składają marszałkowi województwa zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych. Do grona tego dołączy nadzorca sądowy (obok uprawnionych już teraz np. syndyka lub likwidatora). Z kolei minister pracy będzie mógł upoważnić marszałka do wyrażenia zgody na objęcie wierzytelności funduszu układem w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec dłużnika FGŚP.
Jeżeli marszałek nie zgodzi się na to, minister będzie mógł zawrzeć z pracodawcą porozumienie określające warunki zwrotu należności wobec funduszu (w szczególności rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności, jeżeli będzie to prowadziło do zwrotu długu w całości). Co istotne, jeśli takie określenie warunków zostanie uznane za pomoc publiczną, wspomniane porozumienie musi zostać zawarte zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego dotyczącymi takiego wsparcia.
– Zmiany mają charakter dostosowujący, więc nie powinny powodować praktycznych problemów ani dla firm, ani dla pracodawców – podsumowuje Małgorzata Lorenc. ©?
Etap legislacyjny
Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.