Firma składająca pozew o odszkodowanie z tytułu niepowstrzymywania się pracownika od działalności konkurencyjnej musi w nim uwzględnić rozmiar poniesionych strat. Tak orzekł Sąd Najwyższy.
Kobieta była zatrudniona w spółce od sierpnia 2008 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku kierownika hurtowni. Pod koniec kwietnia 2010 r. strony zawarły umowę o zakazie konkurencji, który miał obowiązywać w okresie trwania zatrudnienia, a także rok po jego ustaniu. Zgodnie z jej treścią za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej w okresie roku od ustania stosunku pracy pracodawca zobowiązał się wypłacać pozwanej odszkodowanie w miesięcznych ratach w łącznej wysokości stanowiącej dwunastokrotność 25 proc. otrzymywanego ostatnio przez kobietę wynagrodzenia zasadniczego. 31 marca 2011 r. umowa o pracę łącząca strony została rozwiązana na skutek złożonego przez kierowniczkę wypowiedzenia.
Powódka w trakcie trwania umowy o zakazie konkurencji zatrudniła się w innej firmie z podobnej branży. W związku z tym pracodawca wezwał byłą podwładną do zapłaty kary umownej w kwocie 41 tys. zł. Ta odmówiła.
Firma wniosła pozew do sądu I instancji. Ten orzekł, że pracownica dopuściła się naruszenia zakazu konkurencji. Sąd wskazał, że należne byłej pracownicy odszkodowanie netto wynosiło 666,50 zł miesięcznie, a łącznie była to kwota 7998 zł. Biorąc pod uwagę wysokość zastrzeżonej kary umownej, która stanowiła 39 tys. zł, sąd uwypuklił, że kwota odszkodowania nie wynosiła nawet 25 proc. wysokości kary umownej, co świadczy o jej rażącym wygórowaniu. Wobec tej dysproporcji zasądził tylko dziewięciokrotność wysokości ostatniej pensji od byłej pracownicy. W efekcie musiała zapłacić firmie prawie 30 tys. zł. Podobnie rozstrzygnął sąd II instancji. Pełnomocnik byłej pracownicy wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W ocenie SN przy rozpatrywaniu tej sprawy ma znaczenie wysokość odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej oraz rozmiar szkody poniesionej przez pracodawcę i sposób zachowania się pracownika związanego zakazem konkurencji. Co więcej, kara umowna z zakazu konkurencji nie powinna być kilkakrotnie wyższa od zagwarantowanego odszkodowania (w omawianej sprawie prawie czterokrotnie wyższa). SN uchylił więc zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Najwyższego z 15 września 2015 r., sygn. akt II PK 242/14.