Pracownikowi zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia będzie przysługiwało wynagrodzenie obliczane jak to należne za czas urlopu wypoczynkowego.
ReklamaTak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy.
Takie doprecyzowanie przepisów jest konieczne ze względu na nowelizację k.p. z 5 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 1220), która wejdzie w życie 22 lutego 2016 r. Umożliwi ona zwolnienie pracownika z konieczności wykonywania obowiązków w okresie wypowiedzenia umowy (na podstawie jednostronnej decyzji pracodawcy). Zgodnie z nowym art. 362 k.p. za ten czas zatrudniony będzie miał zagwarantowaną płacę. W związku z tym w przepisach wykonawczych konieczne było doprecyzowanie sposobu jej wyliczania.
Zgodnie z projektem ma być ona ustalana jak ta przysługująca za czas urlopu. Zatrudniony otrzyma zatem wynagrodzenie, jakie należałoby mu wypłacić, gdyby w okresie wypowiedzenia pracował (nie uwzględnia się jednak niektórych świadczeń – np. nagrody jubileuszowej). Zmienne składniki pensji będzie można obliczać na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za okres trzech miesięcy poprzedzających zwolnienie, a w przypadkach znacznego ich wahania – za okres 12 miesięcy. Ustalaną w ten sposób płacę otrzymają także kobiety w ciąży lub karmiące piersią, które są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy.
Nowe regulacje doprecyzują również zasady wyliczania odszkodowania przysługującego pracownikowi z tytułu obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z art. 1012 k.p. świadczenie to nie może być niższe od 25 proc. wynagrodzenia otrzymywanego przez podwładnego przed ustaniem zatrudnienia przez czas odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu (czyli np. jeśli zakaz ma być ważny przez rok, pracownikowi należy wypłacić 25 proc. pensji z ostatniego roku pracy). Projekt precyzuje, że w tym przypadku chodzi o wynagrodzenie ustalane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (a więc z uwzględnieniem modyfikacji dotyczących zmiennych składników pensji).
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach